یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

هدف- هدف ازاین مقاله بسط یک چارچوب مفهومی برای زمینه ای کردن تجربیات زیستی جوانان از حریم خصوصی و تهاجم برخط است. مباحث اجتماعی در ساخت مرزهای خصوصی، برپایه ی ترجیحات شخصی، توانایی ها و مفاهیم اجتماعیِ وابسته به متن، فرض می شوند.طراحی/ متدولوژی/ رویکرد- یافته های تجربی سه مطالعه ی مرتبطِ مستقر در اتاوا که با ...

قیمت: 35,000 - 28,000 تومان

 هدف این مقاله بررسی انگیزه های مصرف کنندگان جوان برای استفاده از اینترنت، نحوه ارتباط این انگیزه با نگرانی های حریم خصوصی کودکان و، پس از آن، تمایل کودکان به افشای اطلاعات شناسایی شخصی است.طراحی / روش شناسی / رویکرد - نقاط قوت سه انگیزه متداول استفاده از اینترنت (جستجوی اطلاعات، سرگرمی، و معاشرت ) در ...

قیمت: 19,900 تومان