یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

صفحه: ۱۵۷

امروزه روانشناسان و متخصصان آموزش و پرورش به نحو فزاینده ای به دنبال آگاهی های تازه ای درباره ماهیت و تحول شناخت می باشند و اینکه چگونه مفروضات معرفت شناختی[۱] بر تفکر و استدلال اثر می گذارند. باورهای معرفت شناختی [۲]باورهای دانش آموزان درباره ماهیت دانش است که بر تصورات شخص از فرایندهای تحصیلی تاثیر می گذارند. به عبارت دیگر، باورهای معرفت شناختی، باورهایی هستند که افراد درباره دانستن دارند. این باورها، قسمتی از فرایندهای شناختی، تفکر و استدلال می شوند و روی عملکرد تحصیلی فراگیران تاثیر می گذارند. مبنای این پژوهش ها آن است که طرح مطالعه و راهبردهای یادگیری و نظارت بر موثر بودن راهبردهای مورد استفاده در فرایند یادگیری فراگیران، موثر و با اهمیت است. بعضی از مشکلات یادگیری نیز به مهارت های ضعف شناختی و فرا شناختی برمی گردد. باورهای افراد درباره ماهیت دانش و یاد گیری و معرفت شناختی، همه جنبه های زندگی روزمره دانش آموزان، به خصوص یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد(شومر[۳]، ۱۹۹۳).شومر معتقد است که باورهای معرفت شناختی به نظر می رسد قسمتی از مکانیسم زیرین فراشناختند که با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد.توسعه باورهای معرفت شناختی نقش مهمی در تسهیل تعبیرهای مفهومی، سازماندهی دانش علمی، در ساختارهای شناختی و فرصت های یادگیری دانش آموزان ایفا می کند(الدر[۴]، ۲۰۰۲) و فهم ارتباط باورهای دانش آموزان با عوامل تاثیرگذار در محیط یادگیری به تبیین موقعیت ها و مشکلات دانش آموزان در کلاس درس کمک می کند و برای بهبود آموزش موثر است (بیول[۵]، ۲۰۰۸). علاوه بر این می تواند به عنوان یک شاخص قوی برای معلمان در جهت فهم رفتار و افکار دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد(همر و البای[۶]، ۲۰۰۲). نتایج بدست آمده از پژوهش های مختلف نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی نقش مهمی در چگونگی یادگیری دانش آموزان، به چگونگی آموزش معلمان(شومر ـ اکینز[۷]، ۲۰۰۴)، راهبردهای فراشناخت، تبیین و تفسیر اطلاعات، پشتکار در وظایف تحصیلی(شومر ـ اکینز و هاتر[۸] ، ۲۰۰۲)، غلبه بر پاراداکس های یادگیری و کنترل فراشناختی ایفا می کند(برامی ، پایچل و اشتال[۹] ، ۲۰۰۹).به این دلایل شناخت و تبیین عوامل اثر گذار بر باورهای معرفت شناختی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. عوامل درونی و بیرونی متعددی با باورهای معرفت شناختی در ارتباط است. لیکن به نظر می رسدکه یکی از عوامل درونی موثر کمال گرایی[۱۰] باشد. تحقیقات نشان داده است که کمال گرایان جهت ارضاء این ویژگی شخصیتی تلاش دارند، یک سری استانداردهای بالا و غیر واقع بینانه داشته باشند که با وجود سختی ها، از آن پیروی کنند و ارزش کار خود را در رسیدن به این استانداردها می دانند(اسلید و انز[۱۱]، ۱۹۹۸، فراست، مارتن، لاهارت و روزن بلت[۱۲]، ۱۹۹۰).در واقع این افراد کسانی هستند که فکر می کنند، می توانند و باید بصورت دقیق کار کنند، هر چیزی که دقیق نباشد از نظر آنها رضایت بخش نیست و آنها به نشانه های عدم دستیابی به معیارهای بالای عملکرد، توجه سوگیرانه دارند( برنز[۱۳]، ۱۹۸۴، به نقل از علیلو، ۱۳۸۵ ).به عبارتی دیگر کمال گرایان تلاش زیاد برای بی عیب بودن و وضع معیارهای بسیار بالا و افراطی، برای عملکرد دارند که با تمایل به خود ارزیابی های انتقادی از رفتار همراه می شود (فلت و هویت[۱۴]،۲۰۰۲به نقل از استوئبر و استوئبر[۱۵] ۲۰۰۹، فراست و همکاران،۱۹۹۰). همچنین افراد با این خصوصیات نهایت تلاش خود را می کنند تا در قضاوت صد در صد اشتباه نکنند. اگر این افراد به ایده ال های خود ساخته و بسیار دشوار خود نرسند، اضطراب و احساس تقصیر به آنها دست خواهد داد، خود را سرزنش می کنند، حتی اگر این افراد تحت شرایط دشواری پرورش یافته باشند، احساس می کنند که این عوامل نباید از رسیدن به مقاصد آنها جلو گیری نماید، زیرا به تصور خود باید بقدری قوی باشند که بتوانند تمام سختی ها را تحمل کنند، بدون اینکه احساساتی مانند ترس و تسلیم از خود ظاهر سازند( شولتز و شولتز[۱۶]، ۱۹۹۸).مارتین و اشبی [۱۷]( ۲۰۰۴)، در پژوهشی به بررسی: رابطه بین کمال گرایی چند بعدی و رشد فکری در دانشجویان دانشگاهی پرداختند. نتایج بدست آمده، اختلافات معنی دار و مهمی در پیچیدگی شناختی و معرفتی بدست آمده توسط کمال گراهای انطباقی( مثبت)، غیر انطباقی( منفی) و غیر کمال گراها آشکار نمود. غیر کمال گراها دارای معرفت شناسی شخصی کمتر پیچیده ای نسبت به کمال گراهای غیر انطباقی یا انطباقی بودند، در حالیکه کمال گراهای غیر انطباقی دارای معرفت شناسی نسبیتی بیشتری نسبت به کمال گراهای انطباقی یا غیر کمال گراها بودند، لیکن تأثیر ابعاد کمال گرایی بر باورهای معرفت شناختی در ابهام است.بنابراین پژوهش حاضر در پی تبیین قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد کمال گرایی بر باورهای معرفت شناختی می باشد.

1

توضیحات
چکیده

فصل اول :کلیات
۱– ۱٫ مقدمه

۱ -۲٫ بیان مسئله

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱–۴٫ هدف پژوهش

۱-۵٫ سؤال کلی تحقیق

۱-۶٫ متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱٫ تعریف متغیرها (مفهومی، عملیاتی)

۱-۶-۱-۱٫ تعریف مفهومی

۱-۶-۱-۲٫ تعریف عملیاتی

فصل دوم
۲–۱٫ زمینه نظری موضوع پژوهش

۲–۱-۱٫ رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی

۲-۱-۱-۱٫ امکان معرفت

۲-۱-۱-۲٫ چیستی معرفت

۲-۱-۲٫ انگیزه معرفت شناسی

۲ –۱-۳٫ تاریخچه معرفت شناسی

۲-۱-۳-۱٫ در دوره یونان باستان

۲-۱-۳-۲٫ دوره قرون وسطی

۲-۱-۳-۳٫ دوره جدید

۲-۱-۳-۴٫ دوره معاصر

۲-۱- ۳-۵٫ فلسفه اسلامی

۲-۱- ۳-۵-۱٫ سیر معرفت شناسی در اسلام

۲-۱- ۳-۵-۲٫ مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری

۲-۱-۴٫ انواع معرفت شناسی

۲-۱-۴-۱٫ معرفت شناسی مطلق و مقید

۲-۱-۴-۲٫ معرفت شناسی پیشینی و پسینی

۲-۱-۵٫ ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی

۲-۱-۵-۱٫ انسجام گروی

۲-۱-۵-۲٫ مبنا گروی

۲-۱-۶٫ رویکردهای روانشناسی

۲-۱-۷٫ رویکرد شناختی

۲-۱-۷-۱٫ پیاژه

۲-۱-۷-۱-۱٫ منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه

۲-۱-۷- ۱-۲٫ اصول معرفت شناسی تکوینی

۲-۱-۷-۱-۳٫ معرفت شناسی به منزله علم

۲-۱-۷-۲٫ طرح پری

۲-۱-۷-۳٫ ریان

۲-۱-۷-۴٫ بکستر

۲–۱-۷-۵٫ کینگ و کیچنر

۲-۱-۷-۶ .شومر

۲-۱-۸٫ رایج ترین مدل های نظری مطرح شده

۲-۱- ۹٫ مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی

۲-۱-۱۰٫ حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش

۲–۱-۱٫ مفهوم کمال گرایی

۲-۱-۲٫ رویکردهای کمال گرایی

۲-۱-۲-۱٫ نظریه زیگموند فروید(۱۹۳۹-۱۸۵۶)

۲-۱-۲-۲٫ نظریه کارن هورنای(۱۹۵۲-۱۸۸۵)

۲-۱-۲-۳٫ نظریه آلفرد آدلر( ۰۱۹۳۷ -۱۸۷۰)

۲-۱-۲-۴٫ نظریه کارل راجرز(۱۹۸۷-۱۹۰۲)

۲-۱-۲-۵٫ نظریه اریک اریکسون)۱۹۹۰-۱۹۰۲)

۲-۱-۲-۶٫ نظریه آلبرت بندورا(۱۹۲۵)

۲-۱-۲-۷٫ نظریه گوردون آلپورت(۱۹۶۷-۱۸۹۷)

۲-۱-۲-۸٫ نظریه عقلانی عاطفی الیس(۱۹۱۳)

۲-۱-۲-۹٫ نظریه فریتزپرلز(۱۹۷۰-۱۸۹۳)

۲-۱-۲-۱۰٫ نظریه آبراهام مزلو

۲-۱-۲-۱۰-۱٫ ویژگی افراد خود شکوفا

۲-۱-۲-۱۰-۲٫ کمال گرایی از دیدگاه اسلام

۲–۱-۳٫ رویکردهای درمانی

۲–۱-۳-۱٫ رویکرد شناخت درمانی

۲–۱-۳-۱ -۱٫ تغییر دادن طرحواره ناسازگار

۲–۱-۳-۲٫ رویکرد درمانی روانکاوی

۲–۱-۳-۳ رویکرد درمانی انسان گرا

۲–۱-۳-۴٫ رویکرد گشتالت درمانی

۲–۱-۳-۵٫ رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی

۲–۱-۳-۶٫ دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی

۲–۱-۴٫ ابعاد کمال گرایی

۲–۱-۵٫ انواع کمال گرایی

۲–۱-۵-۱ هاماچک(۱۹۷۸)

۲–۱-۵-۱-۱٫ کمال گرایی بهنجار

۲–۱-۵-۱ -۲٫ کمال گرایی روان رنجور

۲–۱-۵- ۲٫ تری ـ شورت و همکاران (۱۹۹۵)

۲–۱-۵-۳٫ رایس و دیلوو (۲۰۰۲)

۲–۱- ۶ . ویژگی های افراد کمال گرا

۲–۱-۷٫ علل کمال گرایی

۲- ۱-۸٫ دانش آموزان کمال گرا

۲-۱- ۹٫ عوامل خانوادگی موءثر در ایجاد کمال گرایی

۲ –۲٫ بررسی تحقیقات انجام شده

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی

ب) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه.

۲-۳٫ جمع بندی

فصل سوم : روش تحقیق
۳–۱٫ طرح تحقیق

۳–۲٫ جامعه آماری

۳-۳٫ نمونه و روش نمونه گیری

۳-۴٫ پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ)

۳-۴-۱٫ پایایی و روایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۳-۵٫ پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

۳-۶٫ روش اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات

۳-۷٫ روش تجزیه وتحلیل

۳-۸٫ ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم : یافته ها و نتایج
۴-۱٫داده های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق

۴-۲٫ ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ خلاصه پژوهش
۵-۲٫ تحلیل نتایج حاصل از بررسی های آماری هریک از سوالات تحقیق

۵-۳٫ جمع بندی کلی از نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل تمامی متغیر های تحقیق

۵-۴٫ محدودیت ها و موانع پژوهشی

۵-۵٫ پیشنهادات

۵-۵-۱٫ پیشنهادات پژوهشی

۵-۵-۲٫ پیشنهادات کاربردی

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی
 • کد محصول: 1147
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 464.05 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 08:21:40
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388