یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده توسعه فورجینگ های حلقه باآلیاژTi-6Al-4Vبرای به کاربردن درموتورهای هوایی

آلیاژپایه تیتانیمTi-6Al-4V[Ti 64]به طورگسترده درتوربین گازهواپیما (موتورKavari)برای کاربردهای متنوع استفاده می شود.اکثریت اجزای شکل داده شده باTi 64 درموتور،توسط رینگ رولینگ یافورجین
روت فرآوری شده اند.توسعه بومی و تولیدات فورجینگ حلقه باعث استفاده ازنوردحلقه ای ویکسان شدن تجهیزات فورجینگ صنایع M/s HAL (F&F), Bangalore و M/s Echjay , Rajkotشده است.
نوع گواهی بومی فورجینگ ماده اولیه Ti-64(اندازه تاقطر250میلیمتر)صادره از M/s Mishra باعث توسعه وتولیدات بعدی شده است.
خواص متالوژیکی ومکانیکی رضایت بخش برحسب مشخصات منتشر شده درفورجینگ حلقه آلیاژ Ti 64بدست آمده است.کل 79دسته از29گونه ی حلقه Ti 64فورجینگ شده برای موتورKavariبه طور بومی تولید وعرضه شده است.این مقاله جزئیات کارانجام شده برای توسعه بومی فورجینگ حلقه Ti 64دراندازه های مختلف برای موتورKavariراآورده است.


Titanium base alloy-Ti-6Al-4V [Ti-64] is extensively used in
aero gas turbine [Kaveri engine] for various applications.
Majority of the wrought Ti-64 components in the engine are
processed through ring rolling/ forging route. Indigenous
development and productionisation of the ring forgings have
been carried out using the ring rolling mill and allied forging
facilities of M/s HAL (F&F), Bangalore / M/s Echjay
Industries, Rajkot. Type certified indigenous Ti-64 forging
stock [of size up to 250mm diameter] from M/s Mishra Dhatu
Nigam Ltd. [MIDHANI], Hyderabad has been used for the
development and subsequent productionisation. Satisfactory
metallurgical and mechanical properties have been achieved in
Ti-64 alloy ring forgings, as per the release specification. Total
79 batches of 29 varieties of the Ti-64 ring forgings for Kaveri
engine have been indigenously produced and supplied. This
paper presents details of the work done for the indigenous
development of Ti64 ring forgings of various sizes for Kaveri
engine.

تعداد صفحه های فارسی6
تعداد صفحه های انگلیسی7
سال انتشار2008

افزودن به سبد خرید: 11,000 - 9,900 تومان
 • مقاله ترجمه شده توسعه فورجینگ های حلقه باآلیاژTi-6Al-4Vبرای به کاربردن درموتورهای هوایی
 • کد محصول: 1446
 • مبلغ بدون تخفیف: 11,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 9,900 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 13 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 2.63 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/10 - 09:12:50
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
پنج به‌اضافه پنج