یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

دانلود پروژه پایانی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی براهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است.این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قایناتاز طریق نمونه‌گیریدردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاریتحصیلی30نفر که نمره بالایی دراهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دوگروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند(تعداد هر گروه 15 نفر است).آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند.داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیرهتجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌هایموردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادندآموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

کلمات کلیدی: خودکارآمدی،اهمال کاریتحصیلی.

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه........................................................................................................................................................................................ 2
بیان مسئله................................................................................................................................................................................. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................................................... 6
اهداف پژوهش......................................................................................................................................................................... 8
فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................................... 8
متغیرهای پژوهش ...................................................................................................................................................................8
تعریف مفاهیم پژوهش............................................................................................................................................................. 9

فصل دوم ادبیات پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 11
مفهوم اهمالکاری.................................................................................................................................................................... 12
انواع اهمالکاری...................................................................................................................................................................... 13
علل اهمالکاری...................................................................................................................................................................... 15
اهمالکاریبه عنوان یک اختلال شخصیتی..............................................................................................................................19
بررسی اهمالکاری به عنوانیک ویژگی شخصیتی ............................................................................................................... 24
پیشایندهای اهمالکاری........................................................................................................................................................... 28
پيامدهای اهمالکاری............................................................................................................................................................... 29
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری.............................................................................................................................................. 34
خودکارآمدی.......................................................................................................................................................................... 37
تعاریف خودکارآمدی............................................................................................................................................................. 39
خودکارآمدی تحصیلی........................................................................................................................................................... 40
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی.................................................................................................................................................. 42
ابعاد خودکارآمدی.................................................................................................................................................................. 43
عوامل موثر بر خودکارآمدی.................................................................................................................................................. 44
راهبردهای بهبود خودکارآمدی.............................................................................................................................................. 44
پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................................... 45

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 53
روش پژوهش ....................................................................................................................................................................... 53
جامعه آماری پژوهش ........................................................................................................................................................... 53
نمونه و روش نمونه‌گیری ..................................................................................................................................................... 54
ابزار پژوهش ......................................................................................................................................................................... 54
روش اجرای پژوهش .......................................................................................................................................................... 55
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی.................................................................................................................. 56
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش ............................................................................................................................................... 56

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیلداده‌ها

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 58
تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش ......................................................................................................................................... 58
تحلیل آماری فرضیه های پژوهش......................................................................................................................................... 60
فرضیات آزمون آماری .......................................................................................................................................................... 61

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 68
بررسی فرضیات پژوهش........................................................................................................................................................ 68
محدودیت‌های پژوهش ....................................................................................................................................................... 73
پیشنهادهای پژوهش............................................................................................................................................................... 74
پیشنهادهای کاربردی.............................................................................................................................................................. 74


منابع و مآخذ

منابع فارسی .......................................................................................................................................................................... 76
منابع لاتین ............................................................................................................................................................................ 81

پیوست‏ها

پرسشنامه ............................................................................................................................................................................... 89
برنامه آموزش خودکارآمدی................................................................................................................................................... 91
چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................. 109
صفحه عنوان انگلیسی ......................................................................................................................................................... 110


فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-3. شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی............................................................................................. 56
جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها....................................... 59
جدول 2-4. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر های حاضر در پژوهش در پس آزمونها.................61
جدول 3-4. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها........................................... 61
جدول 4-4. نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون......................................................................... 62
جدول 5-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان...................... 62
جدول6-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان...63
جدول7-4.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان......................................................................................................................................................................................63
جدول8-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان................................................................................................................................................................64
جدول 9-4پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته .............................................65


فهرست نمودارها و شکل‌ها
عنوان صفحه

نمودار1-2. شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری .............................................................................................. 26
نمودار2-2. مدل استیل ازعلل اهمال کاری تحصیلی......................................................................................................... 27
نمودار 3-2. اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد......................................................................................................... 36
نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهشو پیگیری مربوط به گروه آزمایش...60

افزودن به سبد خرید: 49,000 - 36,750 تومان
 • اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه
 • کد محصول: 1078
 • مبلغ بدون تخفیف: 49,000 تومان
 • تخفیف: 25 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 36,750 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 361.81 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/21 - 00:07:23
 • آخرین ویرایش: 1402/02/21 - 01:33:49
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388