یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

پروژه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

دانلود پروژه به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردی های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-مقدمه 3
1-1بيان مسأله: 4
1-2هداف پژوهش 7
الف )هدف اصلی: 7
ب)اهداف فرعی: 7
1-3 فرضيه‏هاي پژوهش: 7
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 8
1-5-1تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی: 8
1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت: 9
1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی: 9
1-5-4 تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی: 9
1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت: 9
1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی: 9
1-6 متغیرهای تحقیق: 10
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق 11
2-مقدمه : 12
2-1تعریف فراشناخت 12
2-1-1 راهبردهای فراشناختی 13
2-1-1-1 خودآموزی 16
2-1-1-2 خودبازبینی 16
2-1-1-3 خودپرسی 16
2-1-1-4 خود نظم دهی 17
2-1-1-5 تدریس دو جانبه 17
2-1-1-6 بازآموزی اسنادی 18
2-1-2 راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان 18
2-1-3 راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان 20
2-1-4 ویژگی راهبردهای فراشناختی 23
2-1-5 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی 27
2-2تعاریف خلاقیت 27
2-2-1 اهمیت خلاّقیت 31
2-2-2 مراحل خلاّقیت 31
2-2-3 ویژگی های مهم در خلاقیت 32
2-2-4 عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن 34
2-2-5 خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف 35
2-2-5-1 مکتب رفتارگرایی: 35
2-2-5-2 مکتب روانکاوی : 36
2-2-6 ویژگیهای افراد خلاق 37
2-2-6-1 ویژگیهای شناختی افراد خلاق 37
2-2-6-2 ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق 37
2-2-6-3 ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق 38
2-2-7پرورش خلاّقیت و ایدهپردازی در دانشآموزان 42
2-2-8 اصول تورنس 43
2-2-9 الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر 44
2-3 خود پنداره 46
2-3-1 تعاریف خود پنداره 47
2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره 49
2-3-3 ابعاد خودپنداره 50
2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره 51
2-3-5 عوامل موثر بر رشد خودپنداره 52
2-3-6اهمیت خودپنداره 53
2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره 54
2-3-8 ویژگیهای خود پنداره 56
2-3-9 الگوهای نظری خودپنداره 58
2-3-9-1الگوهای تک بعدی : 58
2-3-9-2الگوی چند بعدی خودپنداره 59
2-4 پیشینه تحقیق 63
2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی 63
2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی 64
فصل سوم:روش اجرای تحقیق 69
3- مقدمه 70
3-1روش تحقیق 70
3-2 جامعه آماری 70
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 70
3-4 ابزارهای تحقیق 71
3-5 روش اجرای تحقیق 72
3-5-1 بسته آموزشی راهبردهای فراشناختی 72
3-5-2 بستۀ آموزشی خلاقیت 72
3-6 روش تحلیل دادهها 72
فصل چهارم: یافته های پژوهش 73
4- مقدمه 74
4-1توصيف داده ها 75
4-2 یافته های استنباطی 78
4-3 فرضیه اول پژوهش 79
4-4 فرضیه دوم پژوهش 80
4-5 فرضیه سوم پژوهش 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 83
5-1 بحث و نتیجه گیری: 84
5-1-1بحث و بررسی فرضیه اول: 84
5-1-2 بحث و بررسی فرضیه دوم: 84
5-1-3 بحث وبررسی سوم فرضیه سوم 85
5-2محدودیتها و مشکلات تحقیق 87
5-2-1 محدودیتهای در اختیار: 87
5-2-2محدودیتهای خارج از اختیار: 88
5-3 پیشنهادها 88
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی 88
5-3-2 پیشنهاد برای سایر پزوهشگران 89
پیوست ها 90
منابع و مآخذ 109
منابع فارسی 109
منابع انگلیسی 112


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4- 1 شاخصهای توصیفی خودپنداره تحصیلی 75
جدول ۴ – 2 بررسی نرمال بودن توزیع بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنف به تفکیک گروه 78
جدول ۴ - 3 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی 79
جدول ۴ – 4 تحليل كوواريانس- بررسي اثر گروه بر خودپنداره تحصیلی 80
جدول ۴–5 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه (آموزش خلاقیت) و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی 81
جدول 4 – 6 تحليل كوواريانس- بررسي اثر گروه (آموزش خلاقیت) بر خودپنداره تحصیلی 82
جدول 4- 7- نتایج حاصل از تحليل كوواريانس خودپنداره تحصیلی مربوط به بررسي روش آموزش خلاقیت، فراشناخت و گروه گواه 82

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 گزارش درصدی سئوال های درک مطلبی که دانش آموزی قبل، به هنگام، و پس از آموزش فراشناختی درست پاسخ داده است. 25
نمودار 2-2 : ویژگیها و خصوصیات افراد خلاّق 41
نمودار 4-1 ميانگين خودپنداره تحصیلی به تفکیک گروه و آزمون 76

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 الگوی خودپندارۀ تک بعدی 59
شکل 2-2 الگوی عامل مستقل خودپنداره 59
شکل 2-3 الگوی عامل همبسته خود پنداره 60
شکل 2-4 الگوی جبرانی خودپنداره 60
شکل 2-5 الگوی طبقه ای (خودپندارۀ تحصیلی) 61
شکل2-6 الگوی سلسله مراتبی 62
شکل 4– 1 بافت نگار مربوط به نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی1 (آموزش فراشناخت) 76
شکل 4 – 2 بافت نگار مربوط به نمرات پس آزمون گروه آزمایشی 1 (آموزش فراشناخت) 77
شکل 4 – 3 بافت نگار مربوط به نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی2(آموزش خلاقیت) 77
شکل 4 – 4 بافت نگار مربوط به نمرات پس آزمون گروه آزمایشی 2 (آموزش خلاقیت) 78
شکل ۴ - 5 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی 79
شکل ۴ – 6 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه (آموزش خلاقیت) و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی 81


چکیده
به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردی های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی 54 نفر از دانش¬آموزان دختر پایه هفتم یکی از مدارس منطقه 2 تهران از میان 75 نفر از دانش¬آموزان همین پایه در مکان مذکور بصورت تصادفی ساده انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 18 نفر ) گمارش شده¬اند. افراد نمونه قبل و بعد از اجرای متغیر¬های مسـتقل راهبرد¬های فراشناختی (گروه آزمایشی1) و آموزش خلاقیت (گروه آزمایشی2) پرسشنامه خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) را تکمیل کرده¬اند. آموزش راهبرد¬های فراشناختی با استفاده از مدل سکستون و همکاران(1998) در گروه آزمایشی 1و آموزش خلاقیت با استفاده از مدل ویلیامز(1970) و تورنس (1962) در گروه آزمایشی 2 اجرا شده و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکرده¬است.
تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داده¬است با 95 درصد اطمینان آموزش راهبرد¬های فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی دانش¬آموزان پایه هفتم مؤثر است ضمن آنکه با 95 درصد اطمینان آموزش خلاقیت نیز بر خودپنداره تحصیلی این گروه از دانش¬آموزان مؤثر می¬باشد.
کلید واژه¬ها: دانش آموزان پایۀ هفتم¬_ راهبرد¬های فراشناختی_ خلاّقیت _ خودپندارۀ تحصیلی

افزودن به سبد خرید: 45,500 - 29,575 تومان
 • پروژه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی
 • کد محصول: 1075
 • مبلغ بدون تخفیف: 45,500 تومان
 • تخفیف: 35 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 29,575 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 128 صفحه
 • حجم فایل: 453.44 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/20 - 23:50:25
 • آخرین ویرایش: 1402/02/21 - 01:34:52
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388