یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

چکیده

رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. و تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده است. برای تحلیل داده ها آزمون فرض‌های تحقیقجهت تعیین رابطه متغییرهای پیش بین (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغیر ملاک (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحلیل رگرسیون چند متغیری به کار رفته است. بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0>p). بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی نقش مثبت داشته است. به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی باید در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

واژگان کلیدی: رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی، افکارخودآیند منفی.«فهرست مطالب»

فصل اول: کلیّات پژوهش----------------------------------------- 1

1-1-مقدمه --------------------------------------------------------- 2

بیان مسئله---------------------------------------------------- 3

اهمیّت و ضرورت پژوهش---------------------------------------- 5

اهداف پژوهش------------------------------------------------ 6

سوالات پژوهش------------------------------------------------ 7

فرضیّات پژوهش----------------------------------------------- 7

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش---------------------------- 8

قلمرو پژوهش------------------------------------------------ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش-------------------------------- 10

2-1-پیش درآمد----------------------------------------------------- 11

بخشاول: رفتارپرخطر--------------------------------------------------- 12

2-2- رفتار پرخطر---------------------------------------------------- 13

2-3- انواع رفتارهای پرخطر--------------------------------------------- 15

2-4- رفتار های پر خطر و نوجوانی--------------------------------------- 16

2-5- نظریه تغییر رفتار------------------------------------------------- 17

2-6- گرایش به اعتیاد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانان------------------------ 18

بخش دوم: باورهای غیر منطقی-------------------------------------- 23

2-7- تعاریف باور---------------------------------------------------- 24

2 -8- منابع باورها---------------------------------------------------- 24

2-9- مفاهیم مرتبط با باور---------------------------------------------- 25

2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی--------------------------------------- 32

2-12- انواع باورها--------------------------------------------------- 32

2-13- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی------------------------------------ 32

2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی----------------------------------- 33

2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی-------------------------------------- 33

2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس---------------------------------------- 35

2-17- فرآیند درمان-------------------------------------------------- 37

بخش سوم: افکار خود آیند منفی------------------------------------- 39

افکار خودآیند منفی --------------------------------------------- 40

2-19-سلسلهمراتبتفکر------------------------------------------------- 43

2-20- روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفی---------------------- 44

2-21-مراحل تشخیص افکار خودآیند(اتو ماتیک) منفی------------------------- 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق----------------------------------------- 47

2-22-تحقیقات انجام شده در داخل--------------------------------------- 48

2-23- تحقیقات انجام شده در خارج---------------------------------- 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش------------------------------------ 54

3-1-پیش درآمد----------------------------------------------------- 55

3-2- روش پژوهش -------------------------------------------------- 56

3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن----------------- 57

3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها-------------------------------------- 57

3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها--------------------------------- 57

3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها---------------------------- 59

3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها------------------------- 59

3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها------------------------------- 60

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها------------------------------------ 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها---------------------------------- 61

4-1-پیش درآمد----------------------------------------------------- 62

5-2-بررسی توصیفی داده ها--------------------------------------------- 63

5-3-بررسی فرضیه های پژوهش------------------------------------------ 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری-------------------------------------- 70

5-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 71

5-2-بحث و نتیجه گیری----------------------------------------------- 72

5-3 - محدودیت‌های تحقیق-------------------------------------------- 75

5-4 - پیشنهادات---------------------------------------------------- 75

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی------------------------------------------- 75

5-4-2- پیشنهادات کاربردی-------------------------------------------- 76

فهرست منابع و پیوستها------------------------------------------- 78

منبع:

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
 • کد محصول: 1150
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 108 صفحه
 • حجم فایل: 374.77 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 08:26:38
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388