یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

پروژه اختصاصی رسوب آسفالتين در نفت خام داخل مخزن

دانلود پروژه اختصاصی رسوب آسفالتين در نفت خام داخل مخزن ویژه رشته های مهندسی نفت ، پتروشیمی ، شیمی و سایر های مربوط.. از سایت یک فایل
فهرست مطالب
موضوع صفحه
پیشگفتار 1
چكيده مطالب 7
فصل اول- مدل سازي رسوب/ آسفالتين در اثر تزريق گاز 8
چكيده 8
مقدمه 9
رفتار آسفالتين درنفت خام با توجه به تغييرات شراي ترموديناميكي 10
تغييرتركيب شيمیايي نفت 10
تغيير دما 13
مدل سازي رسوب اسفالتين در نرم افزار WinProp 14
آناليز حساسيت ضرايب برهمكنش و حجم مولي جامد 17
Splitting & Lumping 17
تغيير دما 18
اثر اضافه شدن C_4 به مخلوط نفت خام 20
اثراضافه شدن رزين به مخلوط نفت خام 20
اثر تزريق گاز 21
نتيجه گيري 22
فصل دوم-معرفی رسوبات هیدروکربنی 23
1-1-آسفاتین 23
1-1-1رزين ها 24
1-1-2- آسفالت 26
1-1-3- تركيب شيميايي و ساختمان آسفالتين و رزين ها 26
1-1-4- وزن مولكولي و اندازه ذرات آسفالتين 28
1-2- عوامل موثر در پايداري و رسوب آسفالتين 29
1-2-1- غلظت و نوع مواد 30
1-2-2- دما 31
1-2-3- فشار 31
1-2-4- خصوصيات حلال اضافه شونده 32
1-2-5- مشخصه هاي جرياني 36
1-2-5-1- مشخصه هاي هيدروديناميكي 36
1-2-5-2- پتانسيل جرياني (Streaming Potential) 37
1-3-روشهاي تجربي در اندازه گيري نقطه انعقاد (onset) 40
1-3-1- روش ميكروسكوپي 41
1-3-2- روش جذب نور 40
1-3-3- روش كشش سطحي 40
1-3-4- روش وزن سنجي 40
1-3-5- روش هدايت سنجي الكتريكي 40
1-3-6- بررسي انتقال حرارت در پيش بيني نقطه شروع رسوب 40
1-3-7- روش ويسكومتري 41
1-4- شناسائي ماهيت و ساختار مولكولي - شيميائي مواد پارافيني و آسفالتيني 45
1-4-1-رسوب مواد پارافيني 45
1-4-1-1-پارافین ها و آسفالتین ها از نظر شیمیایی 46
-تفاوت بین پارافین و آسفالتین 49
1-4-1-2- ملکولهای پارافینی 49
1-4-2- رسوب آسفالتيني 50
2-استفاده از فناوری SRJ به منظور رسوب زدایی از مخازن ذخیره سازی نفت خام 55
3-تزریق گاز در مخزن آسماری مارون بدون تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط امتزاجی 58
خلاصه اقدامات انجام شده 58
اهداف 59
مراحل انجام کار 59
کارهای انجام شده 60
4-بررسي و مطالعه رسوب آسفالتين در ميدان دورود و ارائه راه كار اصلاحي 62
هدف از اجراي طرح 62
ضرورت تحقيق 63
فصل سوم-پيش بيني ميزان ته نشيني رسوبات آسفالتين از طريق تركيب عصبي
و الگوريتم ژنتيك 65
خلاصه 65
معرفي 66
معادله ي Scaling 68
شبكه هاي عصبي مصنوعي 70
الگوريتم ژنتيك 72
نتايج مدل ANN-GA 75
جمع بندي 80
مراجع 81

 


فهرست اشکال
فصل اول- مدل سازي رسوب/ آسفالتين در اثر تزريق گاز
شكل1- 1- اثر تغيير پارامتر حجم مولي جامد برنمودار هاي APP 10
شكل1- 2- اثر تغيير ضرايب بر همكنش بين تركيبات سبك و مولفه آسفالتين بر نمودارهايAPP 11
شكل1-3- نمودار APPبراي حالتي كه جزء سنگين نفت يكي از مخازن كشور تا C21+
شكسته شده است .11
شكل1- 4- نمودار APP براي حالتي كه جزء سنگين تا شكسته شده 12
شكل1- 5- نمودار APP براي حالتي كه جزء سنگين تا C31+ شكسته شده 12
شكل1- 6- افزايش دما از 130 تا 250 درجه فارنهايت برنمودارهايAPP 13
شكل1-7- اثر افزايش دما از 225 تا 300 درجه فارنهايت برنمودارهاي APP 15
شكل1- 8- درصد مزني رسوب آسفالتين براي مقادير مختلف افزايشC_4
به نفت خام در دماي 181 درجه فارنهايت 16
شكل1- 9 -اثر افزايش رزين دو مخلوط نفت خام بر نمودارهاي APP 16
شكل1-10- اثر افزايش گاز يكي از مخازن كشور به مخلوط نفت خام بر نمودارهايAPP 18
شكل1- 11- اثر افزايشC_4 در گاز تزريقي بر نمودارهاي APP حاصل از مخلوط شدن 15%
مولي از گازو 85% مولي نفت 19
شكل1- 12- اثر افزايشCO2 در گاز تزريقي برنمودارهايAPP حاصل از مخلوط شدن 15%
مولي ازگاز و 85% مولي نفت 19
شكل1- 13- اثر افزايش H25 در گاز تزريقي برنمودارهاي APPحاصل از مخلوط شدن 15%
مولي ازگاز و 85% مولي نفت 20

فصل دوم- معرفی رسوبات هیدروکربنی
شكل2- 1- ساختمان رزين 25
شكل2- 2- ساختمان آسفالتين 25
شكل2- 3- برهم كنش آسفالتين / رزين 25
شكل2- 4- يك ساختمان فرضي براي مولكول آسفالتين 27
شكل2- 5- يك ساختمان فرضي براي فرم پلي مري آسفالتين 27
شكل2- 6- تغييرات فشار بر حسب پارامتر حلاليت يك نمونه نفت خام 33
شكل2- 7- حلاليت آسفالتين براي يك نمونه نفت سبك 34
شكل2- 8- توزيع وزن مولکولي آسفالتين بدست آمده با اضافه كردن n-c6 34
شكل2- 9- توزيع وزن مولولي آسفالتين بدست آمده با اضافه كردن n-c10 35
شكل 2-10- داده هاي تجربي درصد وزني آسفالت رسوب شده (W) 35
شكل2- 11- نسبت optical نمونه نفت خام بر حسب نسبت پنتان اضافه شده 40
شكل2- 12- سيگنالهاي فلورسنت نمونه نفت خام بر حسب نسبت پنتان اضافه شده 40
شكل2- 13- هدايت الكتريكي يك نمونه نفت خام بر حسب نسبت پنتان اضافه شده 41
شكل2- 14- ويسكوزيته سينماتيك بر حسب درصد حلال اضافه شده يك نمونه نفت خام
در نقطه 41.71% 44
شكل2- 15- ويسكوزيته ويژه سوسپانسيون يك نمونه نفت خام و حلال نرمال هپتان
بر حسب غلظت حلال رسوب دهنده در محلول 44
شکل2-16- مولکول فشرده آسفالتین 47
شکل2-17- آسفالتین همراه رزین 47
فصل سوم- پيش بيني ميزان ته نشيني رسوبات آسفالتين از طريق تركيب عصبي
و الگوريتم ژنتيك
شكل3- 1- ساختار يك شبكه سه لايه 77
شكل3- 2- نمودار رگراسيون داده ها براي مدل Scaling 77
شكل3- 3- مقايسه داده هاي آزمايشي و تخمين زده شده توسط مدل ANN-GA در حالت آموزش 78
شكل3- 4- مقايسه داده هاي آزمايشي و تخمين زده شده توسط ANN-GA در حالت آموزش 78
شكل3- 5- نمودار رگراسيون مدل ANN-GA 79

 

پیشگفتار
رسوب آسفالتين در مخازن نفتي، يكي از مشكلات بسيار مهم در توليد از مخازن مي باشد. کاهش نفوذ پذيري، مسدود شدن محيط متخلخل سنگ مخزن، ايجاد رسوب در دهانه چاه و پايين آمدن بازده فرآورده هاي نفتي، از جمله مشكلات مهمي هستند كه در فرآورش از نفت هاي آسفالتيني وجود دارد.
آسفالتين ها و رزينها به طور كلي تركيب هاي ستنگيني هستند كه در نفت يافت مي شوند.آسفالتين ها و رزين ها داراي ساختار ملكولي پيچيده اي هستند و ساختار ملكول و وزن ملكولي آنها براي نفت مخازن نفتي گوناگون، متفاوت مي باشد. از آسفالتين ها مي توان به عنوان مجموعه مولكول هاي غير هيدرو كربني قابل حل در بنزن و غير قابل حل در حلال هاي با جرم مولكولي كم و نيز نرمال الكان ها ياد كرد. رزين ها در دماي محيط در پروپان مايع غير قابل كل بوده و در نرمال پنتان قابل حل هستند. بر اساس مطالعه هاي آزمايشگاهي بسيار گمان مي رود اين تركيب ها به صورت پاره اي حل شده و پاره اي در حالت كلوئيدي در نفت وجودد ارند.{ 6-1}. در ايران مخازن بسياري دچار مشكل رسوب تركيب هاي سنگين شامل آسفالتين مي باشند. رسوب آسفالتين در مخازن نفتي باعث كاهش نفوذپذيري و تغيير ترشوندگي سنگ مخزن و سرانجام كاهش توليد نفت از مخزن مي شود.

افزودن به سبد خرید: 25,000 - 22,500 تومان
 • پروژه اختصاصی رسوب آسفالتين در نفت خام داخل مخزن
 • کد محصول: 1047
 • مبلغ بدون تخفیف: 25,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 22,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 96 صفحه
 • حجم فایل: 6.82 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/10 - 23:49:31
 • آخرین ویرایش: 1402/03/10 - 15:22:21
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388