یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز

شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز

خلاصه

خصوصیاتویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز(SCBF) آنها را قادر می سازد که بر اساس معیارهای طراحیلرزه ایمبتنی بر عملکرد(PBSD) طراحی شوند. SCBF ها دارایسختیزیادو استحکام خوب برای

پاسخگویی بهحالت هایعملکردتعمیر پذیر هستند. حالت هایحدPBSD جلوگیری از فروپاشی وایمنی زندگی، توسطخم شدگیغیر الاستیکوتغییر شکلکششیمهاربندکنترل شده اند. درساختSCBF، مهاربند هابا استفاده ازصفحاتپشت بندبهچهارچوبمتصل شده اند.تغییر شکلغیر الاستیکمهاربنددر نیازهای غیر الاستیکشدید بر رویاتصالاتپشت بند-صفحه واقع می شود. به منظور بهبوددرکو طراحیعملکرد لرزه ایاتصالاتSCBF، یک مطالعهتحلیلیو تجربیهماهنگانجام شده است. این مقاله بخشتحلیلی را شرح می دهد وشامل یکتوضیح مختصری در موردنتایج تجربی است، که در توسعه ومعتبرسازیمدلاستفاده شده بودند. مدلمعتبر شدهبرای ارزیابی عملکردغیر الاستیکعناصر ساختاری وبرای تعیینشکل پذیریچهارچوبو تراکمگونه هایپلاستیکیدر مکان هایبالقوهعضویاپارگیجوشو یاشکستگی،مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه هایدقیق بینمشاهدات تجربی ونتایجمحاسبه شدهنشان می دهد کهتجزیه و تحلیلها، همبستگیخوبی برایرفتار واقعیارائه داده اند.

تعداد صفحات ترجمه شده :22

تعداد صفحات انگلیسی:10

افزودن به سبد خرید: 9,500 - 9,025 تومان
 • شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز
 • کد محصول: 185
 • مبلغ بدون تخفیف: 9,500 تومان
 • تخفیف: 5 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 9,025 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Zip
 • حجم فایل: 4.78 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1401/05/10 - 15:29:33
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
پنج منهای پنج