یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری در سطح مدیران میانی

این مقاله رابطه ی هوش عاطفی و سبک رهبری در مدیران میانی رسانه را بررسی می کند.برای انتخاب حجم نمونه 124 نفر (110 مرد و 14 زن) با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
و مقیاس هوشی هیجانی و مقیاس MLQ به ترتیب با 33 و38 آیتم کامل شدند. پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه باروش آلفای کرومباخ 0.74 برای هوش عاطفی و 0.80 برای سبک رهبری محاسبه شد سپس داده ها با رگرسیون گام به گام تحلیل شدند نتایج نشان داد که رابطه ی معناداری بین انگیزش، همدلی، مهارت های اجتماعی با سبک رهبری تحول آفرین وجود دارد.بین خود آگاهی – خود نظمی و همدلی با سبک رهبری عملگرا هم رابطه معناداری وجود داشت داشت. نتایج نشان داد که سبک رهبری تحول گرا با همدلی توصیف شده است و سبک رگرسیون گام به گام رهبری عملگرا با خود آگاهی و همدلی توصیف شده است.


This article investigates the relationship of emotional intelligence and leadership style in middlemanager of media. To select sample size, 124 people (110males, 14 females) were chosen with randomly sampling
method and completed the emotional intelligence scale, and MLQ scale, with 33 and 38 items respectively.
Reliability of these questioners with Cornbrash Alfa method were (0.74) for emotional intelligence and (0.80) forleadership style. Then data analyzed with correlation and Stepwise regression. The results showed that there weresignificant relationships between self-motivation, empathy, social skills with Transformational leadership style.
Relationship between self-awareness, self-regulation and empathy with Pragmatic style were significant too. Theresults of stepwise regression showed that Transformational-oriented style is explained by empathy; and Pragmatic
style is explained by self-awareness and empathy.

تعداد صفحه های فارسی20
تعداد صفحه های انگلیسی8
سال انتشار 2013

افزودن به سبد خرید: 19,000 - 15,200 تومان
 • مقاله ترجمه شده رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری در سطح مدیران میانی
 • کد محصول: 1312
 • مبلغ بدون تخفیف: 19,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 15,200 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 9 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 507.23 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/10 - 18:10:31
 • آخرین ویرایش: 1402/03/11 - 01:19:46
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
چهار منهای شش