یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

عوامل مرتبط با مشارکت ورزشی مدرسه A مطالعه مقطعی در مناطق شهری دانش آموزان پرتغالی

هدف. - شناسایی ارتباط پسران و دختران در شرکت در ورزش های مدرسه.
مواد و روشها. - بررسی مقطعی روی 2617 نفر دانش آموز پرتغالی انجام شد (1336 پسر، 1281 دختر)، بین سنین 18-10 سال (2.5 ± 15.3).
پرسشنامه ها با استفاده از اطلاعات COL-lect انجام شدند. سن، شاخص توده بدن، فعالیت بدنی، هدف گرایی، ادراک، نگرش ها و اهمیت محبوب بودن در مدرسه به عنوان عوامل بالقوه ورزش های مدرسه مورد بررسی قرار گرفت. از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک Chi-square و باینری استفاده شد.
نتایج. - برای پسران، شرکت در فعالیت های بدنی سازمان یافته و نگرش نسبت به فعالیت بدنی با شرکت در ورزش های مدرسه مرتبط بود. برای دختران، ارتباط مثبتی بین شرکت در ورزش های مدرسه و سن ، در شر اکت در فعالیت بدنی سازمان یافته، نگرش نسبت به PE و اهمیت محبوب بودن شدن وجود داشت.
نتیجه گیری. - فعالیت بدنی سازماندهی شده، نگرش ها و اهمیت محبوب بودن، متغیرهای مرتبط با مشارکت در ورزش مدرسه بودند که همه متغیرها در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شدند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی پیش بینی قابل توجهی در مشارکت ورزشی مدرسه نیست ، به این معنی که در تنظیمات مدرسه، همه دانش آموزان می توانند فرصت های مساوی برای شرکت در فعالیت فیزیکی دارند.


Objectif.— Identifier les variables associées à la participation des jeunes à des activités
sportives scolaires.
Méthode et panel.— Une enquête transversale fut menée chez 2617 écoliers portugais
(1336 garc¸ons, 1281 filles), âgés de 10 à 18 ans (15,3± 2,5). Un questionnaire fut administré pour
recueillir les données. L’âge, l’indice de masse corporelle, l’activité physique, l’orientation des
buts d’accomplissement dans la tâche sportive, les perceptions, les attitudes et l’importance
d’être populaire à l’école sont apparus comme des corrélats potentiels de la participation au
sport scolaire. Les Chi
2
et des analyses de régression logistique binaire furent appliqués.
Résultats.— Chez les garc¸ons, la participation à des activités physiques organisées et l’attitude
envers l’activité physique sont associées à la participation au sport scolaire. Chez les filles,
on constate une association positive entre la participation à des sports scolaires et l’âge, la
pratique d’activité physique organisée, l’attitude envers l’éducation physique et l’importance
accordée à être populaire.
Conclusions.— L’activité physique organisée, les attitudes et l’importance d’être populaire figurent
parmi les variables associées à la pratique du sport scolaire lorsque toutes les variables
sont prises en compte dans l’analyse. L’absence d’influence du statut socio-économique dans
la pratique du sport par les élèves permet de conclure que tous disposent des mêmes atouts et
opportunités pour pratiquer une activité physique.

صفحات ترجمه شده 10صفحه

صفحات انگلیسی 8 صفحه

سال انتشار 2013

افزودن به سبد خرید: 15,000 - 12,000 تومان
 • عوامل مرتبط با مشارکت ورزشی مدرسه A مطالعه مقطعی در مناطق شهری دانش آموزان پرتغالی
 • کد محصول: 1270
 • مبلغ بدون تخفیف: 15,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 12,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 18 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 744.81 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/05 - 16:24:01
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
پنج منهای سه