یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان

تعداد صفحات :۱۰۸

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود. ۶۰۰ نفر ) ۱۵۰ پسر پایه دوم، ۱۵۰ پسر پایه سوم، ۱۵۰ دختر پایه دوم و ۱۵۰ دختر پایه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر محمودآباد که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ تحصیل می کردند،به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.گردآوری داده ها،به کمک پرسشنامه های نگرش ناکار آمد ،فراشناخت کودکان و خودسنجی افسردگی انجام شد.داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ساختار و اعتبار پرسشنامه ،ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت در موردسنجش اعتبار و روایی پرسشنامه فراشناخت نتایج نشان داد پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار و ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ۶۹/۰ محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد متوسط است.در مورد اعتبار و روایی پرسشنامه افکار ناکارآمد نتایج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد از روایی برخوردار و ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۴ محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد بالایی است . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل فراشناختی ،پیش بینی کننده افسردگی می باشند .در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارامد و فراشناخت توانایی پیش بینی افسردگی در فرد را دارند .
۱- فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف کلی

۱-۳-۲- اهداف جزئی

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱-۶- فرضیه های تحقیق

۱-۷- تعاریف متغیرها

۱-۷-۱- تعاریف نظری متغیرها

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

۲- فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱- مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱- مقدمه

۲-۱-۲- افسردگی

۲-۱-۲-۱- افسردگی چیست

۲-۱-۲-۲- اصطلاح افسردگی

۲-۱-۲-۳- ملاکهای تشخیصی حملهافسردگی اساسی DSMIV

۲-۱-۲-۴- نشانه های افسردگی

۲-۱-۲-۵- طبقه بندی

۲-۱-۲-۶- شیوع

۲-۱-۲-۷- نظریه های افسردگی

۲-۱-۲-۷-۱- عوامل بیولوژیک

۲-۱-۲-۷-۲- نظریه های روانکاوی

۲-۱-۲-۷-۳- رویکرد شناختی بک

۲-۱-۲-۷-۴- نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس)

۲-۱-۲-۷-۵- نظریه های یادگیری

۲-۱-۲-۷-۶- رویکرد پردازش اطلاعات

۲-۱-۲-۷-۷- نظریه اسناد

۲-۱-۲-۸-۷- تفاوت افسردگی کودکان وبزرگسالان

۲-۱-۳- فراشناخت

۲-۱-۳-۱- تعریف فراشناخت

۲-۱-۳-۲- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی

۲-۱-۳-۳- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز

۲-۱-۳-۴- نظریه بروئر

۲-۱-۴- افکار ناکارآمد

۲-۲- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان

۲-۲-۱- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور

۲-۲-۲- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور

۲-۳- جمع بندی

۳- فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه

۳-۲- نوع تحقیق

۳-۲- قلمرو تحقیق

۳-۴- جامعه آماری

۳-۵- نمونه و روش نمونه­گیری

۳-۶- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان
 • کد محصول: 1133
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 66 صفحه
 • حجم فایل: 288.84 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 07:58:50
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388