یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

تعداد صفحه : 92فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول:کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4 اهداف پژوهش…. 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5 پرسش های پژوهش…. 7

1-6 فرضیه های پژوهش…. 8

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش…. 8

1-8 متغیر های پژوهش…. 9

1-9 محدودیت های پژوهش…. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعریف برون سپاری… 11

2-3 اهمیت برون سپاری… 12

2-4 اهداف راهبردی برون سپاری… 13

2-5 دلایل برون سپاری… 15

2-6 انواع برون سپاری… 15

2-7 روش های برون سپاری… 17

2-8 مزایای برون سپاری… 19

2-9 معایب برون سپاری… 21

2-10 مراحل برون سپاری… 22

2-11 عوامل موفقیت برون سپاری… 24

2-12 فرایند برون سپاری… 25

2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری… 26

2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28

2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد. 30

2-16 انواع ارزیابی عملکرد. 31

2-17 مدل های ارزیابی عملکرد. 32

2-18 نظام ارزیابی عملکرد. 35

2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی… 36

2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، 37

2-21 پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39

2-22 پیشینه های پژوهش در ایران.. 41

2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور. 44

2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش…. 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 نوع و روش پژوهش…. 48

3-3 مراحل انجام پژوهش…. 48

3-4 جامعه آماری پژوهش…. 49

3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش…. 49

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 50

3-7-1 روایی.. 50

3-7-2 پایایی پرسشنامه. 50

3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52

4-1 مقدمه. 53

4-2. شاخص های توصیف داده ها 53

4-2-1 توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

4-2-2 توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

4-2-3 توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

4-2-4 توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

4-2-5 توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

4-2-6 شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد. 56

4-2-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

4-2-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

4-2-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش…. 58

4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول.. 58

4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم. 59

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم. 61

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش…. 65

5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش…. 65

5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش…. 65

5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش…. 66

5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول.. 66

5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم. 67

5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه سوم. 67

5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم. 68

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-4-2 پیشنهاد های اجرایی.. 69

5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده. 70

پیوست ها 71

منابع و مأخذ.. 72

الف. منابع فارسی.. 72

ب. منابع غیر فارسی.. 74

پرسشنامه. 78

 

فهرست جداول

جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری… 26

جدول 2-2 عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک….. 33

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

جدول 4-6 شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد. 56

جدول 4-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

جدول 4-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

جدول 4-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

جدول 4-10 آماره های توصیفی کارآیی عملکرد. 58

جدول 4-11 آزمون t برای کارآیی عملکرد. 59

جدول 4-12 آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-13 آزمون t برای اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-14 آماره های توصیفی کیفیت عملکرد. 61

جدول 4-15 آزمون t برای کیفیت عملکرد. 62

جدول 4-16 آماره های توصیفی کمیت عملکرد. 62

جدول 4-17 آزمون t برای کمیت عملکرد. 63

 

فهرست نمودارها و شکل‌ها

نمودار 2-1. انواع برون سپاری… 16

شکل 2-1. چرخه حیات برون سپاری… 23

 

چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بررسی خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شده است. در این پژوهش تأثیر خدمات برون سپاری بر مؤلفه های عملکرد، شامل اثربخشی، کارآیی، کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به جهت روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را 90 نفر از مدیران (ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسش ها، از اعتبار محتوایی، ظاهری و پایایی پرسش ها، با آلفای کرونباخ 825/0 درصد استفاده شده است. 90 پرسش نامه بین کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی توزیع و سپس کلیه پرسش نامه ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (اس. پی. اس. اس)، آمار توصیفی و آزمون T استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد، با توجه به مقدار t محاسبه شده (207/4) و سطح معناداری (000/0) که از 05/0 کمتر است خدمات برون سپاری بر کارآیی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (718/2) و سطح معناداری (008/0) که از 05/0 کمتر است خدمات برون‌سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان تأثیرمثبت داشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (519/0) و سطح معناداری (605/0) که از 05/0 بیشتر است، خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت نداشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (584/6) و سطح معناداری 000/0 که از 05/0 کمتر است، خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است. درنتیجه خدمات برون سپاری در حد زیادی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت داشته است.

افزودن به سبد خرید: 70,000 - 16,800 تومان
 • تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • کد محصول: 1130
 • مبلغ بدون تخفیف: 70,000 تومان
 • تخفیف: 76 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 16,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 99 صفحه
 • حجم فایل: 417.68 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 07:54:26
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388