یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران
تعداد صفحات :۸۱

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را ۲۱۰ نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب مرگ مقیاس خود شکوفایی و مقیاس تصویر ذهنی خدا بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های آماری بدست آمده از طریق نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضیه های پژوهش از شاخص های گوناگون آمار توصیفی و مدل های متناسب آمار استنباطی: همبستگی، رگرسیون چندگانه، استفاده شد. با تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش این نتایج بدست آمد: فرضیه ی پژوهشی اول محقق که عبارت بود از: ” بین تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ارتباط وجود دارد” با میزان ۹۹% اطمینان تایید شد. همچنین فرضیه ی پژوهشی دوم محقق که عبارت بود از:” بین تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” نیز با میزان ۹۹% اطمینان تایید شد. فرضیه ی پژوهشی سوم محقق که عبارت بود از:” بین خود شکوفایی و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” با میزان ۹۹% اطمینان تایید شد.

۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسئله

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

۴-۱- اهداف تحقیق

۵-۱- فرضیه های اصلی تحقیق

۶-۱- متغیرهای پژوهش

۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه

۱-۲-۲- تعریف اضطراب مرگ

۲-۲-۲- ویژگی های اضطراب مرگ

۳-۲-۲- پیشایندهای اضطراب مرگ

۴-۲-۲- پیامدهای اضطراب مرگ

۵-۲-۲- تلویحات بالینی

۶-۲-۲- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی

۷-۲-۲- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ

۳-۲- خود شکوفایی

۱-۳-۲- تعریف خود شکوفایی

۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی

۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ)

۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل)

۳-۲-۳-۲ دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا)

۳-۳-۲- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا

۴-۳-۲- ماهیت آشفتگیهای هیجانی

۰۵/۰۳/۲۰۰۲ مقایسه دو انگیزه اساسی

۰۶/۰۳/۲۰۰۲ انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند

۴-۲- تصویر ذهنی از خدا

۱-۴-۲- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا

۲-۴-۲- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا

۳-۴-۲- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی

۴-۴-۲- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا

۵-۴-۲- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا

۶-۴-۲- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته

۱-۶-۴-۲- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه

۲-۳- طرح پژوهش

۳-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

۴-۳- ابزار پژوهش

۵-۳- شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات

۶-۳- روش تحلیل آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
۱-۴- مقدمه

۲-۴- شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

۳-۴- بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵- مقدمه

۲-۵- بحث و نتیجه گیری

۳-۵- بررسی فرضیه اول پژوهش

۴-۵- بررسی فرضیه دوم پژوهش

۵-۵- بررسی فرضیه سوم پژوهش

 

افزودن به سبد خرید: 12,000 - 7,200 تومان
 • بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران
 • کد محصول: 1127
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
 • تخفیف: 40 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 7,200 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 266.89 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 01:34:50
 • آخرین ویرایش: 1402/02/22 - 01:36:03
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388