یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

تعداد صفحه:۱۴۷صفحه

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی( دلبستگی پیوند عاطفی که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده امنیت است برقرار می کنند و باعث سازگاری روانی در سر تا سر عمر می باشد ) و اضطراب ( حالتی که با احساس وحشت مشخص می شود و با علائم جسمی و تحریفاهای ادراکی و شناختی همراه است ) کودکان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسی شامل ۲۴ دانش آموز دختر دبستانی منطقه ۲ تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفر آزمایش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانک در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمایش با برنامه آموزش بر مبنای نظریه دلبستگی آموزش دیدند.یافته ها: یافته های این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس بدست آمده . بامیانگین نمره اضطراب (زانک) برای گروه کنترل «پیش آزمون» برابر ۶/۳۰ ، میانگین گروه کنترل (پس آزمون) برابر ۱/۳۶ و میانگین گروه آزمایش ( پیش آزمون ) برابر ۲/۳۱ و میانگین گروه آزمایش ( پس آزمون ) برابر ۶/۲۷ بدست آمد و « P<0.01 , F=12.227» که نشان داده بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و کاهش اضطراب کودکان رابطه معنادار وجود دارد . همچنین تحلیل آماری از طریق آزمون کوواریانس انجام گرفته است .نتیجه : بر اساس یافته های پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس می توانند با بهره جویی از برناهای کامل و جامع بر مبنای نظریه دلبستگی در جهت کاهش اختلالات اضطرابی کودکان گام موثری بردارند . کلید واژه ها : اضطراب ،‌آموزش مادران ، دلبستگی

توضیحات
چکیده

فصل اول : کلیات مسأله
مقدمه

بیان مسأله

هدف پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

تعاریف واژگان اختصاصی طرح

فصل دوم : ادبیات و پیشنیه پژوهش
مقدمه

تعریف اضطراب

مبانی نظری اضطراب

نظریه های روانکاری

نظریه های رفتاری

نظریه های زیستی

نظریه انسان گرایان

نظریه های شناختی

علائم اضطراب

انواع اضطراب

نقش والدین در ایجاد تداوم اضطراب

تعریف دلبستگی

اهمیت دلبستگی

دیدگاه دلبستگی

نظریه های دلبستگی

سالیوان و مدل بین فرد

نظریه کردار شناسی

نظریه هورنای

نظریه روانشانسی انفرادی آدلر

نظریه یادگیری اجتماعی

عزت نفس و دلبستگی

رابطه دلبستگی و انواع اختلالات اضطرابی

انواع الگوهای ارتباطی

الگوهای ارتباطی عاطفی والد در هنگام آشفتگی کودک

طبقه بندی مادران با توجه به مدل کاری درونی متخصام – درمانده

سطوح پردازش در ارتباط های والد – کودک

سطح فردی : مدل کار درونی از خود درگیری

سطح میان فردی : دریافت و ارسال پیام ها

سطح فراشناختی : روز آمد کردن و باز بینی

نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن

چرخه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک

آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی

نقش تجربه اولیه و سازگاری

اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی

رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص

اختلال های اضطرابی

رفتارهای ضد اجتماعی

افسردگی

مداخله

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور

فصل سوم : روش شناسی و تحقیق
مقدمه

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

ابزار اندازه گیری

مبانی نظری مقیاس

معرفی مقیاس و کاربرد آن

روش نمره گذاری مقیاس

اعتبار و روایی مقیاس

روش اجرای تحقیق

چگونگی و زمان اجرای پیش آزمون و پس آزمون

توضیح مختصر جلسات آموزش مادران

فصل چهارم ( ارائه یافته های پژوهش )
مقدمه

بخش اول ، توصیف داده ها

بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

فصل پنجم : ( بحث و نتیجه گیری )
بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی در ارتباط با اجرای پژوهش

ضمیمه

منابع فارسی

منابع انگلیسی

فهرست نمودارها

نمودار (۱-۲) چرخه ایمن

نمودار (۲-۲)چرخه اضطرابی

فهرست جداول

جدول (۱-۲) انواع ارتباطهای عاطفی مخرب مادر

جدول (۲-۲) دلبستگی درماندگی / بیمناک : رفتارهای مربوط به دلبستگی مادرانی که کودک آنها

در جلسات باز دیدار به صورت آشفته / نزدیک شونده ( D- ایمن ) طبقه بندی شدند

جدول (۱-۴) میانگین ، انرحاف معیار نمره های آزمونهای گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون

جدول (۲-۴) میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون

جدول (۳-۴) نتایج آزمون لوین ، جهت بررسی همگنی و واریانهای نمرات آزمودنیهای گروه کنترل آزمایش

جدول(۴-۴) نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس مبتنی بر تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی

بر کاهش اضطراب کودکان در گروه های آزمایش و کنترل

جدول (۵-۴) میانگین تعدیل شده

پیوست ها

پیوست ۱ مبانی نظری برنامه آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی )

پیوست ۲ برنامه کاربردی آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی )

پیوست ۳ فعالیت های کارگاهی

آزمون اضطراب زانک

دیاگرام ابعاد رابطه باز و بسته

منابع برنامه آموزشی

Abstract

 

افزودن به سبد خرید: 15,000 - 9,750 تومان
 • بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان
 • کد محصول: 1126
 • مبلغ بدون تخفیف: 15,000 تومان
 • تخفیف: 35 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 9,750 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 458.36 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 01:33:49
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388