یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال 1394-1393

صفحه:۸۶

عقب ماندگی ذهنی اختلالی که از کودکی نمایان می شود. با عملکرد عقلانی زیر متوسط (هوشبهر ۷۰ یا کمتر) مشخص می شود. عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر افرادی هستند که بهره هوشی آنان ۷۰-۵۰ می باشد و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات عمومی و درس های رسمی کلاس از قبیل خواندن و نوشتن و حساب کردن و مهارت های مناسب شغلی بوده و می توانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند (اصانلو، ۱۳۹۰). طبق نظریه های سیستمی خانواده، رفتار هر یک از اعضاء خانواده موجب تاثیر در رفتار سایر افراد خانواده قرار می گیرد لذا وجود هر گونه اختلال روانپزشکی در کودکان و همچنین والدین، موجب تاثیرگذاری بر سایر افراد خانواده می شود (سیگ[۱]، دلبر[۲]، استنفورد[۳]، سوتولو[۴]، مک دونوریان[۵] و همکاران، ۲۰۰۷). از طرفی نباید این مساله را نادیده گرفت که تشابه ژنتیکی والدین با فرزندان می تواند استعداد ابتلا به اختلال روانی را در هر دو مورد به صورت نسبتاً زیادی هماهنگ گرداند. به طوری که فرزندان دارای اختلالات روانپزشکی، دارای والدینی هستند که از اختلالات روانپزشکی زیادی رنج می برند (گوتسمن[۶]، لارسن[۷]، برتلسن[۸] و مورتنسن[۹]، ۲۰۱۰).با در نظر گرفتن این که شخصیت، نمای کلی از وضعیت روانی هر فرد ارائه می دهد لذا در گام اول شناخت شخصیت به درک بهتر و پیش بینی رفتار آتی فرد کمک می کند (انجمن روانپزشکان امریکا، ۱۳۹۱). بر این اساس بررسی نیمرخ اختلالات شخصیت والدین دارای کودکان عقب مانده ذهنی به درک ارتباط بین مشکلات روانپزشکی والدین و کودکان کمک خواهد کرد. اساساً خانواده یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، بخصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است. رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط موثر و مطلوب والدین با فرزندان می باشد. تحلیل های نظری و تجربی بسیاری به ارتباط موثر والدین با فرزندان اختصاص یافته است و برای آن اهمیت و ارزش خاصی قایل شده اند. از سوی دیگر، مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هریک از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر کل خانواده به عنوان یک رابطه دو جانبه و تاثیرمتقابل توجه داشته اند، اما بررسی مبانی روان شناختی ارتباط موثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقی می شود (میرزابیگی، ۱۳۸۸).خانواده یک نطام اجتماعی است که اختلال در هریک از اجزاء و اعضاء آن کل نظام را مختل می کند و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء را تشدید و مشکلات جدیدی را ایجاد می نماید. با این نگرش، معلولیت یکی از فرزندان ،بر تمامی خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر یکا یک اعضاء تاثیر غالبا منفی می گذارد. این تاثیرات بر خلاف معلولیتی که عارض شده است اجتناب ناپذیر نیستند و یا لااقل به میزان زیادی قابل جبران و تخفیف می باشند. حضور فرزند استثنایی در خانواده موجب خدشه دار شدن ارتباط های درون گروهی و برون گروهی خانوادگی می گردد و همین مخدوش شدن ارتباط ها موجب بروز مشکلاتی آسیب زا در فضای خانواده می گردد (اشکان، ۱۳۹۳).با پذیرش این اصل که انسان ذاتاً موجودی است اجتماعی و نیازمند ارتباط، حضور فرزندی با مشخصات استثنایی در بسیاری موارد موجب برهم خوردن ارتباط های برون گروهی و اثر گزاری آن بر ارتباط های درون خانوادگی می گردد. اساساً بروز عقب ماندگی ذهنی در فرزند، مشکلات هیجانی عدیده ای بر جو خانواده وارد می نماید که این مشکلات از سوئی موجب اختلال در بهداشت روانی افراد خانواده شده و از سوی دیگر محیط سالم و آرام خانواده را که کودک عقب مانده ذهنی جهت رشد و باروری نسبی ذهنی بدان نیاز دارد مخدوش می سازد. لذا داشتن یک کودک با ناتوانی تکاملی ممکن است برای نظام خانواده بحران ایجاد کند. هر چه معلولیت ذهنی بیشتر باشد تاثیرات آن در خانواده بیشتر و عینی تر است (نظری و همکاران، ۱۳۷۷). محمدی و دادخواه (۱۳۸۱) نشان داده اند که ۷۶٫۷% از مادران کودکان عقب مانده ذهنی از مشکلات روانی شدید و ۶۱٫۷% از مشکلات اجتماعی شدید برخوردار بودند در حالی که پدران به ترتیب ۵۵% و ۳۸٫۳% از مشکلات روانی متوسط و مشکلات اجتماعی خفیف برخوردار بودند. مجومدار، سیلواپریرا و فرناندز[۱۰] (۲۰۰۵) نشان داده اند که والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به والدین کودکان کنترل بهنجار از اضطراب و استرس بیشتری برخوردار هستند. بنظر می رسد فشار روانی حاصل از مشکلات داشتن کودک کم توان ذهنی باعث شدت مشکلات خانوادگی می شود و افراد خانواده را برای سازگاری با مشکل جدید، الگوهای رفتاری تازه ای را انتخاب می کنند. با توجه به آنچه گفته شد عقب ماندگی ذهنی می تواند برای خانواده و والدین تاثیر زیادی داشته باشد و موجب افزایش علایم اختلالات شخصیتی گردد. بر این اساس در این تحقیق به نقش عقب ماندگی ذهنی کودکان در مشکلات شخصیتی والدین پرداخته شده است.

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش
۱ مقدمه
۲-۱ بیان مساله
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی

۱-۵- سوال های تحقیق

۱-۶- متغیرهای تحقیق

۱-۷- تعاریف متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی

فصل دوم :ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه

۲-۲- عقب ماندگی ذهنی

۲-۲-۱- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی

۲-۲-۳- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی

۲-۲-۴- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

۲-۲-۵- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

۲-۳نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی

۲-۴- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین

۲-۵- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین

۲-۶- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده

۲-۷- نیمرخ روانی و شخصیت

۲-۷-۱- نظریه مک کری و کوستا درباره ابعاد شخصیت بهنجار

۲-۸- اختلال شخصیت

۲-۸-۱-نظریه اختلال شخصیت میلون

۲-۸-۲- نظریه میلون درباره اختلالات شخصیت

۲-۸-۳- تقسیم بندی اختلالات شخصیت

۲-۸-۳-۱- خوشه A اختلالات شخصیت..

۲-۸-۳-۲- خوشه B اختلالات شخصیت

۲-۸-۳-۳- خوشه C اختلالات شخصیت.

۲-۹- مروری بر مطالعات پیشین

۲-۹-۱- تحقیقات داخلی

۲-۹-۲- تحقیقات خارجی

فصل سوم :روش پژوهش
۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش پژوهش.

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه.

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه

فصل چهارم :تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه

۴-۲- آمار توصیفی.

۴-۳- سوال های تحقیق

۴-۴- جمع بندی یافته های تحقیق..

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه

۵-۲- بحث و تفسیر

۵-۳- نتیجه گیری

۵-۴- محدودیت های تحقیق

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی

۵-۶- پیشنهادهای پزوهشی.

منابع و مآخذ

پیوست ها

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون
 • کد محصول: 1121
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 402.86 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 01:26:02
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388