یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

عمل استیل کولین، دوپامین و5 هیدروکسی تزیپتامین

عمل استیل کولین، دوپامین و5 هیدروکسی تزیپتامین
در فعالیت خود به خودی سلول های رتزیوس زالو ، زالو رایج در استفاده های درمانی

 

خلاصه

مطالعات داروشناسی و فیزیولوژیک عصبی در هر دو عضله طولی و در قطعه عصب گانگلیونی از زالوی، medicinalis Hirudo ،انجام شده است. عضلات طولی زالو از مشاهدات اولیه Fuehner (1918) به عنوان یک روش برای سنجش استیل کولین توسط Minz (1932) پیشنهاد شده اند. به تازگی همین آمادگی به عنوان یک بافت جهت سنجش 5-هیدروکسی تریپتامین (Poloni، 1955) ، و بعد مجدداً توسط Schain (1961) استفاده شده است. استیل کولین باعث عضله منقبض شود در حالی که 5-هیدروکسی تریپتامین عمل آرام بخش داشته و دامنه انقباضات تولید شده توسط استیل کولین را کاهش می دهد. نتایج الکتروفیزیولوژیک از سلولهای عصبی از نوار عصبی شکمی زالو برای اولین بار توسط Hagiwara و موریتا (1962) و اکرت (1963) حاصل شد. مطالعاتی در مورد نقش سلول های گلیال در این آمادگی توسط Kuffler و پاتر (1964) و نیکولز و Kuffler (1964)صورت گرفت. پن و Loewenstein (1966) نقش کلسیم در حفظ اتصالات الکتریکی بین سلول های عصبی Retzius مطالعه کرده اند. اعمال استیل کولین و

5-هیدروکسیتریپتامیندرانتقال گانگلیونی درزالوتوسطKostowski(1965)بااستفادهازروشهای ثبت خارجسلولیموردمطالعهقرارگرفتهاست. Kostowski نشانمیدهدکهاستیلکولینانتقالدرنوارزالو را افزایشمیدهد ، درحالیکه5هیدروکسیتریپتامینممکناستبهعنوانیکعاملبازدارندهعملمیکند. مطالعه حاضربهمنظوربررسی فعالیت احتمالی عواملشیمیاییفرستندهدرفعالیت بیولوژیکی سلولRetzius(Retzius، 1891) انجامشد. گزارش اولیهازاینتحقیقبهجامعهفیزیولوژیک(Kerkut کند، Seddenوواکر،1967a) ارسالشدهاست.

تعداد صفحات ترجمه شده :13

تعداد صفحات انگلیسی:11

 

افزودن به سبد خرید: 6,500 - 6,175 تومان
 • عمل استیل کولین، دوپامین و5 هیدروکسی تزیپتامین
 • کد محصول: 67
 • مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
 • تخفیف: 5 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 6,175 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Zip
 • حجم فایل: 2.57 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1401/04/19 - 18:58:21
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 402