یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی


مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مسأله و سوالات تحقیق.. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۷

۱-۶-۱ ابعاد کمال گرایی.. ۷

تعریف عملیاتی.. ۸

۱-۶-۲ سیستم های فعال ساز ی / بازداری رفتاری.. ۸

سیستم بازداری رفتاری (BIS). 8

تعریف عملیاتی.. ۹

سیستم فعال سازی رفتاری (BAS). 9

تعریف نظری.. ۹

تعریف عملیاتی.. ۱۰

سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS). 10

تعریف نظری.. ۱۰

تعریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۶-۳ تاب آوری.. ۱۲

تعریف نظری.. ۱۲

تعریف عملیاتی.. ۱۲

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ بیماری عروق کرونر. ۱۶

۲-۱-۱ همه گیر شناسی بیماری قلبی_ عروقی.. ۱۶

۲-۱-۲ عوامل خطر بیماری کرونری قلب.. ۱۷

۲-۱-۲-۱ عوامل خطر فیزیولوژیکی: ۱۷

۲-۱-۲-۲ عوامل خطر روانشناختی.. ۱۸

۲-۱-۳ الگوی رفتاری تیپ A.. 26

۲-۱-۴ تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس.. ۲۷

۲-۱-۵ نقش خلق و خو در پاسخدهی به استرس.. ۲۹

۲-۱-۶ تجربیات هیجانی استرس.. ۳۰

۲-۱-۶ استرس و بیماریهای کرونری قلب.. ۳۱

۲-۲ نظریه های کمال گرایی.. ۳۲

۲-۲-۱ تعریف کمال گرایی : ۳۲

۲-۲-۲ ابعاد کمال گرایی و رویکردهای مختلف درکمال گرایی.. ۳۴

۲-۲-۳ رشد و تحول کمال گرایی.. ۳۷

۲-۲-۴ کمال گرایی و جنبه های آسیب شناختی.. ۳۹

۲-۳ سیستم های مغزی / رفتاری.. ۴۳

۲-۳-۱ تعریف سیستم های مغزی / رفتاری.. ۴۳

۲-۳-۱-۱ سیستم بازداری رفتاری (BIS). 43

۲-۲-۳-۲ سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS). 45

۲-۳-۳-۳ سیستم فعال سازی رفتاری (BAS). 47

۲-۳-۲ جنبه های هیجانی سیستم مغزی/ رفتاری و اختلالات مربوط به آن: ۴۸

۲-۳-۳ سیستم مغزی / رفتاری و پاسخ فیزیولوژیک… ۵۰

۲-۴ تاب آوری.. ۵۲

۲-۴-۱ تعریف تاب آوری.. ۵۲

۲-۴-۲ نظریه ها و رویکرد های مختلف درباره تاب آوری.. ۵۳

۲-۴-۳ ارتباط تاب آوری با عروق کرونر. ۵۵

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ روش پژوهش.. ۵۹

۳-۲ جامعه پژوهش.. ۵۹

۳-۳ محیط پژوهش.. ۵۹

۳-۴ نمونه پژوهش.. ۵۹

۳-۵ روش نمونه گیری.. ۵۹

۳-۶ حجم نمونه و روش محاسبه آن. ۶۰

۳-۷ مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه. ۶۰

۳-۸ توضیح ابزار گرد آوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار. ۶۰

۳-۹ روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۲

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل دادها ۶۳

۳-۱۱ محدودیت های پژوهشی.. ۶۳

۳-۱۲ ملاحضات اخلاقی.. ۶۳

فصل چهارم : نتایج

۱-۴ مقدمه. ۶۵

۲-۴)توصیف داده ها ۶۵

۳-۴) تحلیل داده ها ۶۹

آزمون U مان- ویتنی.. ۶۹

فرضیه اول. ۶۹

فرضیه دوم. ۷۰

فرضیه سوم. ۷۰

فرضیه چهارم. ۷۴

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. ۸۵

پیشنهادات.. ۸۷

منابع فارسی : ۸۸

منابع انگلیسی : ۹۰

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ : فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسی……………………………………………. ۶۵

جدول ۴-۲ : فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات………………………………………………….. ۶۶

جدول ۴-۳ : فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب سن………………………………………………………………. ۶۶

جدول ۴-۴ : شاخص های توصیفی نمره های افراد بیمار در آزمون های کمال گرایی…………………………. ۶۷

جدول ۴-۵ : شاخص های توصیفی نمره های افراد سالم در آزمون های کمال گرایی…………………………. ۶۸

جدول ۴-۶: خلاصه نتایج آزمون U مان- ویتنی ( فرضیه اول )……………………………………………………… ۶۹

جدول ۴-۷: خلاصه نتایج آزمون U مان- ویتنی ( فرضیه دوم )…………………………………………………….. ۷۰

جدول ۴-۸: عوامل بین آزمودنی ها………………………………………………………………………………………. ۷۰

جدول ۴-۹ : خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس…………………………………………………….. ۷۱

جدول ۴-۱۰ : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. ۷۱

جدول ۴-۱۱ : خلاصه مدل………………………………………………………………………………………………… ۷۱

جدول ۴-۱۲ : خلاصه نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو………………………………………………………………….. ۷۲

جدول ۴-۱۳ : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. ۷۲

جدول ۴-۱۴ : متغیرهای وارد شده در معادله……………………………………………………………………………. ۷۳

جدول ۴-۱۵: عوامل بین آزمودنی ها…………………………………………………………………………………….. ۷۴

جدول ۴-۱۶ : خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس…………………………………………………… ۷۴

جدول ۴-۱۷ : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. ۷۴

جدول ۴-۱۸: خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………. ۷۵

جدول ۴-۱۹ : خلاصه نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو………………………………………………………………….. ۷۵

جدول ۴-۲۰ : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. ۷۵

جدول ۴-۲۱ : متغیرهای وارد شده در معادله……………………………………………………………………………. ۷۶

 

فهرست اشکال

 

شکل ۲-۱ ارتباط های درون داد – برون داد BIS …………………………………………………….. 44

شکل ۲-۲ ،ارتباط های درون داد-برون داد FFFS……………………………………………………. 46

شکل ۲-۳ سیستم فعال ساز رفتاری BAS……………………………………………………………… 47

 

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور ۱۵۰ نفر افراد کرونری قلب و ۱۵۰ نفر افراد سالم با میانگین سنی ۴۴ سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران ۳ بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد حایز شرایط پرسشنامه های کمال گرایی فراست ، BIS/BAS کارور وایت و تاب آوری کانر دیویدسون گرفته شد .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به مفروضه های آزمون حسب مورد ارزشهای آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای و یومان ویتنی استفاده شد .نتایج نشان داد که ابعاد کمال گرایی و سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد .ولی تاب آوری در این دو گروه تفاوت نشان نداد..همچنین در ابعاد کمال گرایی متغیرهای تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با کرونر قلب رابطه مثبت و معنادار دارد .در سیستم مغزی / رفتاری ، بازداری رفتاری و تفریح طلبی فعال سازی با متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارد و جنگ و گریزبا متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارد .با توجه به یافته های پژوهش کمال گرایی و سیستم مغزی / رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد.

کلید واژه ها : بیماری عروق کرونر ؛ ابعاد کمال گرایی ؛ سیستم بازداری رفتاری ؛ سیستم فعال سازی رفتاری ؛ تاب آوری ؛

افزودن به سبد خرید: 15,000 - 10,500 تومان
 • مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی
 • کد محصول: 1171
 • مبلغ بدون تخفیف: 15,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 10,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 108 صفحه
 • حجم فایل: 231.98 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 10:31:00
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388