دانلود پایان نامه باورهای فطری

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
فصل اول : کلیات
-    بیان مسئله..............................................................................................................................
-    انگیزه انتخاب موضوع ..........................................................................................................
-    قلمروتحقیق..........................................................................................................................
-    روش تحقیق.........................................................................................................................
-    پیشینه تحقیق........................................................................................................................
فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت
بخش اول : معانی فطرت ..................................................................................................................
2-1-1-فطرت درلغت.....................................................................................................................
2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت.................................................................................
2-1-2-1-طبیعت...........................................................................................................................
2-1-2-2-غریزه............................................................................................................................
2-1-2-3-فطرت..........................................................................................................................
2-1-3-تفاوتها..............................................................................................................................
2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه..................................................................................
2-1-5- نتیجه گیری.....................................................................................................................
2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن.......................................................................................................
2-1-7-مفهوم فطرت در روایات...................................................................................................
2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی.........................................................................................
بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری..............................................................................
2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری.............................................................................
2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری......................................................................................
2-2-2-1-تعریف امورفطری.....................................................................................................
2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری...............................................................................................
2-2-3-اثبات فطریات درانسان.................................................................................................
2-2-4-تقسیم امور فطری...................................................................................................................
2-2-4-1-بینش های فطری...............................................................................................................
2-2-4-2-گرایشهای فطری..............................................................................................................
بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ..........................................................................................
2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت..........................................................................................................
2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء..............................................................................................
2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا................................................................................................
2-3-2-موانع شکوفایی فطرت..........................................................................................................
2-3-2-1-غفلت.............................................................................................................................
2-3-2-2-وسوسه های شیطانی......................................................................................................
2-3-2-3-عقل متعارف.................................................................................................................
2-3-2-4-دنیاگرایی......................................................................................................................
2-3-2-5-خطا درتطبیق.................................................................................................................
بخش چهارم :تاریخچه ...................................................................................................................
2-4-1- فطرت وادیان ...................................................................................................................
2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان........................................................................
2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون...................................................................................
2-4-2-2-نظریه افلاطون...............................................................................................................
2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون......................................................................
2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری................................................................................................
2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی...............................................
2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا............................................................................
2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین......................................................................
2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری..............................................
2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی..............................................................................
2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی...............................................................
2-4-3-5-1-مفهوم فطرت.........................................................................................................
2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت.................................................
2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار...................................................................................................
2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع.......................................................................................................
2-4-3-5-2-3 -فطرت امید...........................................................................................................
2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال.......................................................................................
2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ............................................................
2-4-3-6-1- فطرت مذهبی..........................................................................................................
2-4-3-6-2- برهان فطرت.............................................................................................................
2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری..........................................................
2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی................................................................................................     
2-4-3-7-2- نظریه فطرت.............................................................................................................
2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت..................................................
2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی..................................................
2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری..............................................................
2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت......................................................................................
2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت..........................................................................
2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری..............................................................................
2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی.............................................
2-4-3-8-1- مفهوم فطرت.............................................................................................................
2-4-3-8-2- برهان فطرت..............................................................................................................
2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی...........................................................................
2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی............................................................
فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری
بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور..........................................................                            
3-1-1-باور درلغت...........................................................................................................................
3-1-2-مفهوم باور...........................................................................................................................
3-1-3-راههای رسیدن به باور..........................................................................................................
3-1-4-توجیه باور............................................................................................................................
بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام...................................................................
3-2-1-معرفت شناسی دینی.............................................................................................................
3-2-2-تبیین باورهای دینی..............................................................................................................
3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها.......................................................................................
3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام................................................................................................
3-2-5-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان...............................................................................
3-2-6- نتیجه گیری...........................................................................................................................
بخش سوم:مصادیق باورهای فطری.......................................................................................................
3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری.............................................................................................
3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات................................................................................................
3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال.............................................................................................
3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز.......................................................................................
3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل...................................................................................................
فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»
بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری
4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری...........................................................................................
4-1-2-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن............................................................................
4-1-2-1- فطرت وخداجویی...........................................................................................................
4-1-2-2- فطرت وخداشناسی...........................................................................................................
4-1-2-3- فطرت وخداپرستی...........................................................................................................
4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»........................................................................................
4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا............................................
4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی..........................................................
4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی ........................................................................................
4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند...............................................
4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند.............................................
4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری..................................................................
4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان.........................................................................................
4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری........................................................................
4-1-7-3- نتیجه بحث.........................................................................................................................
4-1-8-توحید فطری............................................................................................................................
4-1-8-1- خداشناسی وتوحید............................................................................................................
4-1-8-2-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی................................................................................
4-1-8-3-معرفت فطری«تعریف خدا»...........................................................................................
4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری..............................................................................
4-1-9-1- مروری برراههای خداشناسی.........................................................................................
4-1-9-2- امکان شناخت خدااز طریق عقل....................................................................................
4-1-9-3- نظر حکمای اسلامی.......................................................................................................
4-1-9-4- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا..................................................................................
4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد..........................................................................................
4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا...............................................................................
4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری.........................................................................
4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق.........................................................
4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک................................................
4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام».......
4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی.............................................................
4-1-11-5- نتیجه گیری بحث...........................................................................................................
بخش دوم :باورفطری معاد..................................................................................................................
4-2-1-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان.....................................................................
4-2-1-1-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد........................................................................................
4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات..............................................................................................
4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد...................................................................................................
4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی...................................................................................
4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان .....................................................................................
4-2-1-6- هدف از معاد شناسی.....................................................................................................
4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد..........................................................................................................
4-2-2- جایگاه فطری معاد............................................................................................................
4-2-2-1- جایگاه معاد.................................................................................................................
4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت...................................................................................
4-2-2-2-1- پیمودن بی راهه ها..................................................................................................
4-2-2-2-2- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها..............................................................
4-2-2-2-3- خرافات مضحک واسف انگیز............................................................................
4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت............................................................................................
4-2-2-3-1- فطرت نخستین رهنمودن راه...............................................................................
4-2-2-3-2- عشق به بقاء........................................................................................................
4-2-2-3-3- رستاخیز درمیان اقوام پیشین................................................................................
4-2-2-3-4- رستاخیز کوچک وبزرگ...................................................................................
4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد...................................................................
4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد..................................................................................
4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد...................................................................................
4-2-3-2-1- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد................................................................
4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد...............................
4-2-3-4-  نتیجه گیری...........................................................................................................
بخش سوم : باور فطری نبوّت...................................................................................................
4-3-1- معانی نبوّت...............................................................................................................
4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت.................................................................................................
4-3-1-2- حقیقت نبوّت.......................................................................................................
4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات..................................................................................
4-3-1-4- انواع نبوّت...........................................................................................................
4-3-1-4-1- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما.............................................................
4-3-1-4-2- نبوّت خاصّه.....................................................................................................
4-3-2- نبوّت وفطرت..........................................................................................................
4-3-2-1- نبوّت مکمل فطرت.............................................................................................
4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت..................................................................................
4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت.............................................................
4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت...................................................................................................
4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری........................................................................................
4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری....................................................................................
4-3-3-2-1- بازخواست پیمان فطری.................................................................................
4-3-3-2-2- یادآوری نعمتهای الهی.................................................................................
4-3-3-2-3- هموارساختن راه تفکر....................................................................................
4-3-3-3-پشتیبانی از فضائل اخلاقی....................................................................................
4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی....................................................................................
4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری.................................................................................
4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری.....................................................................................
4-3-4-2-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین..................................................................................
4-3-4-2-1- انسان خواهان زندگی دستجمعی است..............................................................
4-3-4-2-2- انسان یک موجود مرزنشناس است..................................................................
4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت..................................................................
4-3-5- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت..............................
4-3-5-1- ابوعلی سینا.........................................................................................................
4-3-5-2- سهروردی..........................................................................................................
4-3-5-3- ملاصدرا............................................................................................................
4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی....................................................................................
4-3-6- نتیجه بحث............................................................................................................
فهرست آیات.....................................................................................................................
منابع ومآخذ.......................................................................................................................
چکیده انگلیسی.................................................................................................................
 

تعداد144صفحه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-فطری--.zip927.6k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب