تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

 
چکیده 
تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه هاي سطح شهر تهران هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند. 
از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد. 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول (کليات پژوهش): 1
مقدمه 1
بيان مسئله 5
ضرورت و اهميت پژوهش 7
هدف پژوهش 9
سئوالات پژوهش 9
فصل دوم (پيشينه پژوهش): 11
هويت جنسي 12
پيدايي هويت جنسي 13
نظريه طرحواره جنسي 15
نقش يابي جنسي در اوايل کودکي 17
تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي 18
تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي 19
هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي 25
تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي 26
نقش يابي جنسي در نوجواني 27
هويت جنسي در ميان سالي 30
کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟ 33
تصورات قالبي جنسي 33
عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي 35
عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي 36
تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان 38
ويژگي هاي جنس زن 38
ويژگي هاي جنس مرد 39
ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان 40
تغييرات نقش هاي مردان 41
عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد 42
تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي 47
نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي 48
تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران 49
نظريه طرحواره جنسيتي 51
سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي 51
رشد طرحواره جنسيتي 53
زنان و اقليت هاي قومي 56
حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي 58
وجود نگاه هاي سنتي 60
آيا زنان مي توانند رهبر باشند 62
زنان ، جرم ، خلافکاري 68
شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي 74
مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه 81
تفسير نره هاي مقياس GM وGF 83
فصل سوم (روش شناسي پژوهش): 85
طرح تحقيق 86
جامعه آماري 86
نمونه آماري 86
روش نمونه گيري 86
ابزارهاي پژوهش 86
پاياني و اعتبار 88
فصل چهارم(نتايج): 90
الف:توصيف داده هاي آماري 91
ب: تحليل داده آماري 96
فصل پنجم(بحث در نتايج): 104
بحث در نتايج 108
محدوديت ها 109
پيشنهادات 110
منابع 111
پيوست 113

تعداد 118 صفحه کاملا مرتب شده

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,750 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-رابطه-بين-نقش-جنسيتي-مردانه-و-زنانه-با-رشته-تحصيلي-در-دانشجويان-پسر-رشته-هاي-فني-و-هنر-113-ص.zip82.7k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب