بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

مقدمه : افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .  

 فهرس مطالب به شكل ذيل است 

 تشكر و قدرداني      أ
تقديم به      ب
چكيده       د
فصل اول : كليات تحقيق      1
مقدمه      2
بيان مسئله      4
اهميت موضوع تحقيق       6
اهداف تحقيق      8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع      9
فرضيه هاي تحقيق      10
قلمرو تحقيق      11
جامعه آماري      11
روش تحقيق      12
روش جمع آوري اطلاعات       12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات      13
ساختار كلي تحقيق      13
تعريف واژه ها      13
فصل دوم : ادبيات تحقيق      17
بخش اول : روشهاي تامين مالي      19
تاريخچه      20
شيوه هاي تامين مالي      22
روشهاي متداول براي تامين مالي      25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت      26
وامهاي بلند مدت      29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت      29
مزاياي وامهاي بلند مدت      29
معايب وامهاي بلند مدت      30
سهام ممتاز      30
ويژگي هاي سهام ممتاز      31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي      32
مزاياي انتشار سهام ممتاز      33
معايب انتشار سهام ممتاز      34
سهام عادي      35
ويژگيهاي سهام عادي      35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي      38
مزاياي انتشار سهام عادي      38
معايب انتشار سهام عادي      39
اختيار خريد سهام      40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي      41
مزاياي اختيار خريد سهام      42
معايب اختيار خريد سهام      43
سهام عادي      43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي      44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها      45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها      46
سودهاي توزيع نشده شركت      46
سود انباشته      50
مزاياي استفاده از سود انباشته      51
معايب استفاده از سود انباشته      52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها      53
سود سهمي      54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15      59
بازده سهام      60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي      62
هزينه سرمايه      63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه      69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري      70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري      70
معايب استفاده ارزش بازار      72
نظريه هاي ساختار سرمايه      73
مفروضات CAPM     74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت      80
موسسات درحال رشد      81
موسسات در حال افول      81
موسسات در حال بلوغ      81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست )      81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود      82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها      86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها      87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها      88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها     89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها     89
اهرام مالي      92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت      93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق      93
اثر سياست تقسيم سود      94
سودآوري و ارزش شركت      95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري      96
بخش چهارم :‌تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)      98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران      99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران      104
فصل سوم  :  متدولوژی تحقيق       105
مقدمه      106
روش تحقيق      106
اهداف تحقيق      107
فرضيه هاي تحقيق      108
جامعه آماري      110
نمونه آماري      110
قلمرو تحقيق      119
روش جمع آوري اطلاعات      119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق      120
ضريب همبستگي پيرسون      120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع   استاتيك     124
آزمون واريانس دو جامعه - توزيع f( استندكور/ فيشر)      128
آزمون K-S      130

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق     131
مقدمه      132
آزمون فرضيه ها      132
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات      142
مقدمه      143
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق      143
نتيجه گيري كلي      145
پيشنهادت تحقيق      146
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق      146
پيشنهادات آتي      146
محدوديتهاي تحقيق      147
منابع و مآخذ     
ضمائم و پيوستها     

 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-ارزش-افزوده-بر-اوراق-بهادار-ت258.5k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب