سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است. 
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند. 
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد. 
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است. 
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد. 
در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد. 
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند. 
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد. 
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست. 
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند. 
مقدمه :
خلاقيت به عنوان يك نياز عاليه بشري در تمام ابعاد زندگي او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشه انسان ، به طوريكه حائز يك توانائي در تركيب عوامل قبلي به طرق جديد باشد را شامل مي شود . خلاقيت همچون عدالت ؛ دموكراسي و آزادي براي افراد مختلف داراي معاني مختلف مي باشد ولي يك عامل مشترك در تمام خلاقيتها اين است كه خلاقيت هميشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جديدي كه عامل خلاقيت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع ميراث فرهنگي عمل مي كند ولي آنچه كه تازه است تركيب اين عوامل در الگوي جديد است» (آقائي فيشاني، 1377ص ; 16).
 تحقيق در مورد خلاقيت ، از زمان گالتون 1869شروع شد كه در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه هاي منشي  و وراثتي آنرا مد نظر قرار داد . ولي آغاز واقعي آن به پژوهشهاي خلاقيت گيلفورد در سال 1950كه او را پدر و باني تحقيقات ، در زمينه خلاقيت شناخته اند، بايد دانست كه عوامل مختلف خلاقيت را از طريق تجزيه عوامل بررسي كرد. براي گيلفورد و همكارانش ، خلاقيت و حل مسئله در واقع پديده هاي بسيار مشابهي مي باشند كه در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود كار يا عملي راكه حداقل براي خودش تازه است ، را انجام دهد . يعني در مورد مسئله هاي جديد يا در مقابل موقعيتي جديد، پاسخي جديد بوجود آورد  (آرلت ، 1359ص:2 ).

تشكر و قدرداني أ
چكيده د
فهرست مطالب ه
فهرست جداول ط
فهرست نمودارها ل
 فصل اول : طرح كلي پژوهش 1
دعاي هنرمند 2
مقدمه 3
بيان مسئله 6
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت 8
اهداف تحقيق 10
فرضيات تحقيق 12
تعريف مفاهيم و واژه ها 12
محدوديتهاي تحقيق 13
خلاصه فصل 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق   16
مقدمه 17
ساختار مغز و عملکرد آن 18
تعاريف خلاقيت : 25
1 . نگرشهاي خاستگاهي : 26
2 . نگرشهاي فرايندي : 27
رابطه هوش و خلاقيت 31
فرايند خلاقيت : 36
          مراحل والاس 37
          مراحل اسبورن 39
          مراحل تورنس 41
نظريه هاي خلاقيت : 42
1.  نظريه هاي جهان باستان 42
2. نظريه هاي جديد فلسفي 44
3. نظريه هاي روان شناسي   45
4. روانکاوي جديد 46
خصوصيات افراد خلاق 49
نيازهاي افراد خلاق 56
عوامل موثر در خلاقيت 58
          هوش 59
          ويژگيهاي شخصيتي 61
          خانواده 63
          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت 65
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت 69
تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت : 70
          سن 70
          جنس 71
          ارزشها و فشارهاي اجتماعي 71
          تحصيلات 72
          نقش کوشش در خلاقيت 72
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت 73
تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري 74
        يورش فكري 75
      مدل سينكتيكس 77
      تكنيك دلفي ... 78
آموزش خلاقيت 87
 الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت 87
         آموزش خلاقيت در جهان 88
  ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان 89
     نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران 93
    آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد   96
    محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت   99
اصول اساسي در پرورش خلاقيت 107
عوامل موثر در پرورش خلاقيت 108
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت 113
خلاقيت و حل مسئله 115
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي   117
خلاقيت و هنر 118
خلاقيت و توسعه اقتصادي 121
اثر محرک عاطفي در خلاقيت 122
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت 126
موانع خلاقيت 128
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت 127
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد 139
سوابق پژوهش در ايران 141
سوابق پژوهش در خارج 143
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم 147

فصل سوم : روش اجراي پژوهش 150
روش تحقيق 151
روش گرد آوري اطلاعات 152
ابزار گردآوري اطلاعات 152
جامعه آماري 152
تعداد و روش نمونه گيري 153
نمره گذاري آزمون 154
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد 154
اعتبار آزمون 155
روش استخراج مصاحبه كتبي 155
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي 156
روشهاي آماري 156
خلاصه فصل 158
فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها 159
مقدمه 160
تجزيه يافته هاي پژوهش 161
تحليل يافته هاي پژوهش 205
خلاصه فصل 208

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 209
نتيجه گيري 210
پيشنهادات 212
منابع 214
پيوستها 221
 
تعداد صفحات 220 صفحه كاملا مرتب شده  


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-خلاقيت-دانشجويان-كارشناسي-سه-482.5k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب