بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي

 پيشگفتار
اكثر نيازهاي آدمي عمدتاَ از طريق روابط انساني و تعامل با ديگران برآورده مي‌شود اينكه در اين روابط تا چه حد نيازهاي ما برآورده مي‌شود بستگي به نوع كيفيت روابط دارد. نحوه برآوردن نيازهامبناي طرز زندگي هركسي را تشكيل مي‌دهد شرايط محيط و وراثت فرصتهاو امكاناتي براي ارضاء نيازهاي انسان فراهم مي‌كند ولي چگونگي ارضاي نيازها بسته به روابط انساني است. روابط انساني براي ارضاي نيازهاي اساسي ما ضروري‌اند داشتن روابط مثبت با ديگران كليد رشد و كمال آدمي است آنچه كه امروزه هستيم و آنچه خواهيم بود هردو معلول روابط ما با ديگران است. روابط رفتار ما را بصورت يك انسان اجتماعي شكل مي‌دهد همچنين درمنحصر به فرد بودن شخصيت و هويت و مفهوم خويشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسي نيازهاي پنجگانه انسان مي‌پردازد كه جز در سايه روابط ما با ديگران و تعامل با آنها امكان پذير نيست و همين نيازها است كه‌ اگر اثر بخوبي برآورده شود سبب مي‌شود كه فرد از پايين ترين نياز به بالاترين مرتبه نياز كه همانا تحقق خويتن است دست يابد امام اگر به خوبي برآورده نشود هسته مركزي اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتيهاي رواني افراد را شكل مي‌دهد.
چكيده تحقيق 
پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده  از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                   صفحه
تشكرو قدرداني                                                                           الف
فهرست مطالب                                                                           ب 
فهرست جداول                                                                             پ
پيشگفتار                                                                                      ت    
چكيده تحقيق                                                                                 0
فصل اول:  طرح تحقيق                                                                               د
مقدمه                                                                                                1
بيان مسئله                                                                                         3
تعريف موضوع تحقيق                                                                         4
هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق                                                                6
فرضيه‌هاي تحقيق                                                                               7
اهميت موضوع تحقيق                                                                          8
روش انجام تحقيق                                                                               9
محدوديتهاي تحقيق                                                                             9
پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است.     10
فصل دوم:  سابقه موضوع تحقيق
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده                           11
سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو                            13
خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم                        21
فصل سوم: روش تحقيق                                                                          24
نوع تحقيق                                                                                        24
روش آماري                                                                                     24
متغيرهاي تحقيق                                                                               24
جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  24
ابزار سنجش                                                                                    24
شيوه نمره‌گذاري                                                                               25
اعتبار روايي پرسشنامه                                                                      25 
روش نمونه‌گيري                                                                              25
ويژگيهاي نمونه                                                                                25
روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                   26
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته‌ها                          26
فصل پنجم: نتبجه گيري
نتيجه‌گيري                                                                                       37 
محدوديتهاي تحقيق                                                                           37
ميزان تعميم‌پذيري به جامعه هدف                                                        38
پيشنهادات                                                                                        38
فهرست منابع                                                                                    39
پيوست                                                                                            40       


شماره جدول                               عنوان                                              صفحه
1      محاسبه سطح ارضاي نيازهاي بين دوگروه دانشجويان شاد و عادي27
 2       محاسبه سطح ارضاي نياز به امنيت بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي         29
3 محاسبه سطح نياز به تعلق و محبت و وابستگي بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي 31
4 محاسبه سطح ارضاي نياز به احترام بين دو گروه دانشويان شاهد و عادي         33
5 محاسبه سطح نياز به تحقق خويشتن بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي   35


تعداد صفحات 76 صفحه كاملا مرتب شده 
پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-و-مقايسه-سطح-نيازهاي-اساسي-7649.9k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب