دانلود پروژه فرسایش خاک

مقدمه                                                                                               1          
پيشگفتار                                                                                           2
فصل اول «تشكيل خاك»
1-    تشكيل ساختمان خاك                                                                  5
2-    عوامل بيولوژيكي در تشكيل خاك                                                  11
3-    بافت خاك                                                                              12
4-    تكامل خاك                                                                             14
فصل دوم «خواص خاك»
1-    خواص فيزيكي خاك                                                                 17
2-    تركيب شيميايي خاك                                                                 20
3-    مواد آبي خاك                                                                          22
4-    مواد معدني خاك                                                                      25
فصل سوم «فعاليت خاك و رابطه خاك با فاكتور هاي محيط زيستي»
1-    روشهاي تعيين درجه فعاليت بيولوژيكي خاك                                   30
2-    اندازه گيري درجه فعالت انزيم در خاك                                          30    
3-    اندازه گيري تنفس خاك                                                             32
4-    تهويه خاك                                                                             33
5-    دماي خاك                                                                              36
6-    واكنش خاك                                                                            36
7-    استركتور خاك و فضاي حياتي                                                      38
فصل چهارم «خاكهاي مناسب در چند گياه مختلف»
1-    فراهم نمودن شرايط مناسب د رخاك                                               42
2-    پيدايش خاك زراعتي                                                                 43
3-    خاك مناسب زراعت چغندر قند                                                    434-    چغندر قند                                                                             44
5-    خاك ماسب پنبه                                                                      44
6-    خاك مناسب كنف                                                                    45
فصل پنجم «اهميت خاك»
1-    خاك تا چه حد زنده و فعال است                                                 48
2-    اهميت خاك از نظر كشاورزي                                                      49
3-    طبقات خاك از نظر كشاورزي                                                     50
فصل ششم «عناصر موجود در خاك»
1-    گوگرد خاك                                                                           52
2-    فسفر خاك                                                                             55
3-    پتاسيم خاك                                                                            56
4-    كلسيم خاك                                                                            57
5-    منيزيم خاك                                                                            59
6-    آهن خاك                                                                               60
7-    منگنز خاك                                                                             61
8-    مس خاك                                                                               62
فصل هفت «مشخصات مهمترين خاكهاي متداول جهان»
1-    خاك خام                                                                               65
2-    رانكر                                                                                    65
3-    اندسينا                                                                                   66
4-    پارارندسينا                                                                              68
5-    ترافوسكا                                                                                69
6-    خاكهاي غرقابي                                                                       70
7-    خاكهاي دست ساز                                                                   71


فصل هشت «خاكهاي مناطق گرم و خشك»
1-    عومال تشكيل دهنده خاك نواحي خشك                                      73
2-    ويژگي هاي كشاورزي در خاك مناطق خشك                                 74
3-    طبقه بندي خاكهاي مناطق و مناطق وابسته به آن                               75
4-    انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك
    انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك اورتيز دل                                 75
    انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك لاتوز دل                                 76
    انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك پلاستوزدل                                77
    انواع خاكهاي مناطق گرم و خشك تراروز                                     77
5-    خاكهاي كويري                                                                       80
6-    خاكهاي شور و قليا                                                                   80
7-    اثر هاي نامطلوب شوري خاك                                                      82
فصل دهم «حاصلخيزي و حفاظت خاك»
1-    حاصلخيزي خاك و طريقه حفظ آن                                                87
2-    جنبه هاي حياتي حاصلخيزي خاك                                                 88
3-    فرسايس و حفاظت خاك                                                             88
منابع و مآخذ                                                                                    95

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 3,200 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب