میكروبیولوژی مواد غذایی

ﻟﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻋﻨﻮان صفحه

ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر 6
ل ﻞ اول ﻓﺼﻞ -  ﻲ ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻮژي ﻣﻮدا اي ﺮﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮيژ ﻣ ﻪ يا ﻣﻘﺪﻣﻪ 7
ﻓﺴﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 7
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 10
ﺗﺨﻤﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 11
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 11
م ﻞ دوم ﻓﺼﻞ -  ﺷ ﺘﺮي ﻨﺷ در ﺑﺎﻛﺘيﺮ ﻫﺎ رد ﺘﺮي ﺎﻫ ﻢ ﺑﺎﻛﺘيﺮ ي ﻣﻬﻢ ﺮوه ﻫﺎي ﻲ ﮔﺮهو ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻲ ﻣﻮدا ﺎﺳﻲ 17
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻻﻛﺘﻴﻚ 18
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ 18
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ 18
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ 18
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺘﻴﻚ 19
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻨﺪﻫﺎ ) ﺳﺎﻛﺎروﻟﻴﺘﻴﻚ :( 19
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻜﺘﻴﻦ 20
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞ ﺎﻫ 20
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﮔﺮا 20
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﻚ دوﺖﺳ 21
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻗﻨﺪدوﺳﺖ ﻳﺎ اﺳﻤﻮﻓﻴﻠﻴﻚ 21
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ دار 21
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺰﻲﺟ 21
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز 22
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻲﻋ 22
ﻨﺟ ﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 23
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﭙﻚ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 33
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 36
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 2
م ﻞ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ -  ﻲ ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻮدا ﻳﻬﺎ رد ﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻬ ﺆﺛﺮ ﺮﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﺖﻴ ﻞ ﻣﺆﺮﺛ ﻋﻮاﻣﻞ 40
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ 40
ﻣﻴﺰا Hpن 40
رﻃﻮﺑﺖ 45
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴنﻮ – اﺣﻴﺎء 46
ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐيﺬ 49
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 50
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 50
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ 51
درﺟﻪ ﺣﺮارت 51
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻂﻴ 53
ﺣﻀﻮر و ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣﺤﻂﻴ 54
م ﻞ ﭼﻬﺎرم ﻓﺼﻞ -  ﻲ ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺴﺎد ﻣﻮدا ﻓﺴدﺎ 55
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 56
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﺴدﺎ 57
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮواﮔر ﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 57
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺎﻫ 59
اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 60
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺬاﻫﺎ 60
ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 61
دﻣﺎ 62
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺎﻫ   63
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻲﻧ   63
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺮﺘ وژﻲﻧ   64
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺎﻫ   64
ﺠ ﻞ ﭘﻨﻢﺠ ﻓﺼﻞ -  ﻲ ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ي ﻣﻮدا ﻳﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻲﻜ روﺷﻬيﺎ 67
روﺷﻬﺎي ﺣﺮارﻲﺗ


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب