دانلود پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

مقدمه
با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري روزمره و شتابان, جوامع به جوامعي مبتني بر دانش و آگاهي تبديل شده‌اند. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها اين امكان را مي‌دهد كه فعاليت‌هاي تجاري و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذيري انجام دهند.
در قرن بيست و يكم فناوري اطلاعاتي و ارتباطي با سرعت بيشتر پيشرفت و توسعه خواهد كرد. پيشرفت‌هاي به وجود آمده در فناوري اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بيستم باعث شكل‌گيري تجارت الكترونيكي شده است. تجارت الكترونيكي انقلابي عظيم در شيوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.
تجارت الكترونيكي و به تعبير وسيع‌تر كسب و كار الكترونيكي شيوه و نحوه زندگي كردن انسانها را نيز متحول مي‌سازد. كشورهاي پيشرفته چندين سال است كه تجارت الكترونيكي را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراين تا حدودي بسترهاي فناوري, قانوني و سرمايه‌هاي انساني و مادي لازم براي توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسي و كامل در شيوه كسب و كار و زندگي هستند, كه در آن به ميزان وسيع از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر كشورهاي پيشرفته, كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيكي, در حال برنامه‌ريزي و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌هاي پراكنده‌اي صورت گرفته است, ولي اين تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زيرا از يك طرف از انسجام و يكپارچگي لازم برخوردار نمي‌باشد و از طرف ديگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا كه هدف غايي كتاب حاضر بسترسازي براي گسترش تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي در ايران مي‌باشد در اين فصل در خصوص تجارت الكترونيكي بحث و بررسي به عمل مي‌آيد. هدف از ارائه اين فصل آشنايي با ابعاد و زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي و تبيين نقش و جايگاه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در آن مي‌باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

پيشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونيكي
    1ـ1ـ مقدمه
    2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي
    3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي
    4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي
    5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي
    6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي
    7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي
    8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند
    9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي
    10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه
    11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه
    12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي
    13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي
    1ـ2ـ مقدمه
    2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
        1ـ2ـ2ـ نقش‌هاي اساسي پول
        2ـ2ـ2ـ ويژگيهاي مطلوب پول
        3ـ2ـ2ـ انواع تقسيم‌بندي پول
3ـ2ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن
        1ـ3ـ2ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري
        2ـ3ـ2ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
        3ـ3ـ2ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي
    4ـ2ـ انتقال الكترونيكي وجوه
        1ـ4ـ2ـ مقدمه
        2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)
        3ـ4ـ2ـ اهميت و جايگاه EFT
        4ـ4ـ2ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه
        5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه
        6ـ4ـ2ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه
        7ـ4ـ2ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي
    5ـ2ـ سوئيفت (SWIFT)
        1ـ5ـ2ـ مقدمه
        2ـ5ـ2ـ تعريف سوئيفت
        3ـ5ـ2ـ تاريخچه سوئيفت
4ـ5ـ2ـ مزاياي سوئيفت
    5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئيفت
        6ـ5ـ2ـ مكانيزم عمل سوئيفت
    6ـ2ـ كارت‌هاي بانكي
        1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي
        2ـ6ـ2ـ تاريخچه كارتهاي بانكي
        3ـ6ـ2ـ مزاياي كارتهاي بانكي
        4ـ6ـ2ـ انواع كارتهاي بانكي
        5ـ6ـ2ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي
        6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت
        7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها
    7ـ2ـ پول الكترونيكي
    1ـ7ـ2ـ مقدمه
        2ـ7ـ2ـ تعريف پول الكترونيكي
        3ـ7ـ2ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي
        4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونيكي
        5ـ7ـ2ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي
    8ـ2ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها
        1ـ8ـ2ـ مقدمه
        2ـ8ـ2ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
        3ـ8ـ2ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
        4ـ8ـ2ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
        5ـ8ـ2ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
    9ـ2ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه
        1ـ9ـ2ـ مقدمه
        2ـ9ـ2ـ مفهوم امنيت
        3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنيت
        4ـ9ـ2ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران
    1ـ3ـ مقدمه
    2ـ3ـ بانكداري الكترونيكي در ايران
    3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
    1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي
    2ـ3ـ3ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
    3ـ3ـ3ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
    6ـ3ـ3ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي
8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور
9ـ3ـ3ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران
10ـ3ـ3ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشكلات امنيتي
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران
    1ـ4ـ مقدمه
    2ـ4ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران
    3ـ4ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي
    4ـ4ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك
ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي

تعداد صفحات 335


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
((پايان-نامه-كارشناسي-))-انتقال-الكترونيكي-وجوه-239-ص.doc1 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب