دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه
يکي از موضوعاتي که در ادبيات مالي و سرمايه گذاري مورد توجه گسترده و فراگير قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمايه مي باشد. توسعه، رشد و تداوم فعاليت هر شرکت مستلزم سرمايه گذاري است که بايد از طريق تأمين منابع مالي لازم تحقق پذيرد. در مديريت مالي از دو نوع منبع مالي نام برده مي شود، منابع مالي از داخل موسسه و منابع مالي خارج از موسسه . دريافت وام از بانکها، انتشار سهام جديد و خريد نسيه مواد و ماشين آلات، مثالهايي از تأمين منابع مالي مورد نياز از منابع خارجي است.
استفاده از ذخاير، استهلاک داراييهائي ثابت، کاهش داراييهاي جاري و فروش داراييهاي ثابت اضافي و عدم تقسيم سود، مواردي از تأمين منابع مالي از داخل موسسه است. تأمين منابع مالي به هر کدام از دو صورت بالا، هزينه ها و آثاري را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصميم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمين مالي ناگزير مي نمايد.
هرگاه هزينه ها و آثار منفي تأمين منابع مالي مورد نياز، از بازدهي نهايي سرمايه گذاريها بيشتر باشد از سرمايه گذاري مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصميمات مالي هر شرکت مخصوصاً جهت تأمين مالي شرکت از طريق بدهدي يا انتشار سهام عادي باعث خواهد شد که ساختار سرمايه شرکت تغيير يابد و بر روي سودآوري و ريسک سهام در بازار تأثير گذارد و قطعاً رمايه گذاران در هنگام ارزيابي شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهاي بدهي يکي از راههاي بررسي ساختار سرمايه شرکت و تجزيه و تحليل چگونگي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت است.

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
فصل اول : کليات
مقدمه     9
1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله     11
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق     14
3-1- اهداف تحقيق     15
4-1- فرضيات تحقيق     17
5-1- روش تحقيق     17
6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات     18
7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)    19
8-1- تعريف عملياتي متغيرها    19
فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
مقدمه     23
1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن     23
2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه     
نظريه سود خالص     25
نظريه سود عملياتي خالص     26
نظريه موديلياني و ميلر     27
مفروضات مدل موديلياني و ميلر     28
اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر     30
نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات     
نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات     
انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر     37
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي    39
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي     42
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي    43
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي     44
تئوري توازي ايستا    46
تئوري ترجيحي     48
تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول     49
3-2- پيشينه تحقيق     50
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه     65
1-3- نوع تحقيق     66
2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق     67
3-3- فرضيه هاي تحقيق     68
4-3- قلمرو تحقيق     68
5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري     69
6-3 فرآيند تحقيق     69
7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن     70
8-3- روش جمع آوري داده ها     70
9-3- روش تحليل داده ها     70
10-3 آزمون توزيع متغير ها     72
11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري.
     72
فصل چهارم : آزمون فرضيات
مقدمه     77
1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78    
2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش
     81
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه     101
1-5- خلاصه تحقيق     102
2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري     104
3-5- پيشنهادهاي تحقيق     108
فهرت منابع و مآخذ.........................113
 
فهرست نمايه ها
شماره و عنوان نمايه    صفحه
نمايه (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايبت آن    24
نمايه (2-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر ااس روش سود خالص     25
نمايه (3-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه براساس روش سود خالص عملياتي     26
نمايه (1-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي کل داده هاي مورد مطالعه     78

نمايه (2-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي متغيرهاي صنعت هاي مورد مطالعه     78
نمايه (3-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي سالهاي مورد مطالعه    80
نمايه (4-4) نتايج آزمون بررسي توزيع متغيرهاي مورد مطالعه    83
نمايه (5-4) جدول آزمون همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق     85
نمايه (6-4) نتايج آزمون ضريب رگرسيون متغير مستقل و ضريب تعيين و آماره هاي آزمون     85

تعداد صفحات 118


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 3,700 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-تاثیر-بدهی-صنعت-بر-ارزش-بازار-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-119-ص.doc604.5k
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب