دانلود پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

مقدمـه
مسئوليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئوليت مدني و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئوليت كيفري است.
به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد شد اين است كه ببينيم تدبیر قانون گذار كيفري در مسئول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟


فهرست مطالب
عنوان                                  صفحه
1- پیشگفتار                 1
2- مقدمه                 2             
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت               4
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                      5
 ب-  مفهوم کلی مسئولیت            6
 ج- مسئولیت در قرآن کریم                      7
 د- مسئوليت اخلاقي                           9
 هـ- مسئوليت اجتماعي            10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                    10
 الف- جنبه فردی مسئولیت             10
 ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه          12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری            15
 مفاهیم مسئولیت کیفری             16
 مسئولیت واقعی و انتزاعی             17
 مقایسه مسئولیت با تکلیف            19
 تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت            20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت            21 
سابقه تاريخي مسئوليت               22
هـ الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام                     24
بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام         25
1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت                    25
2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات         27
3- موضوعي بودن مسئوليت          31
 - در ایران باستان                  31
 - در روم باستان                     33
 - در یونان باستان                     33
 ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                     33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                     36
مسئوليت كيفري در اسلام               37
 الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                  38
 ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام         40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                   40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                  42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                   43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                   44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                   47
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران           46
 الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                   46
 ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                   47
 ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                   48
 د- مجازات اسلامی مصوب 1307                    48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                   50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                      51
بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا             51
 الف- اهلیت جنایی                         51
 ب- اهلیت مادی یا واقعی                      52
 ج- اهليت جزائي            53
 مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي                    54 
و


 اهليت جزايي و مسئوليت كيفري                    54
بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري            55
 قلمرو تقصير در حقوق جزا              57
الف- تقصير در قلمرو وسيع           57
بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده        60
بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده         60
ب- تقصير در قلمرو محدود                      61
ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات          62
بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري              63
 انواع اسناد در حقوق جزا            63
الف- اسناد يا انتساب مادي           63
ب- اسناد يا انتساب معنوي           64
 اسناد مادي و مسئوليت كيفري                     65 
 اسناد معنوي و مسئوليت كيفري            66
9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي            67
اركان و اهليت جزايي              68
ركن اول- ادراك              68
 الف- مفهوم ادراك و تمييز           70
 ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري          72
 ج- عقل در مفهوم ادراك           73
 د- عقل در مقررات جزائي ايران           75
 هـ - عقل در حقوق جزائي اسلام           76
ركن دوم- اختيار               78
 مفاهيم و كاربردهاي اختيار           78
 الف- اختيار در لغت            78
 ب- اختيار در مفهوم فلسفي          79
بند اول- عنصر قدرت          80
بند دوم- عنصر اراده          80
 ج- اختيار در مفهوم حقوقي                    81
بند اول- مفهوم نقش اراده                    81
ز


1- نقش اراده در ركن مادي جرم                 82
2- نقش اراده در ركن رواني جرم        83
بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق     83
1- اختيارات در لغت       84
2- اختيار در تكاليف و جزائيات      84
ركن سوم- علم به قانون         85
 الف- مفهوم قانون          85
بند اول- نص جزايي        86
بند دوم- عدم مشروعيت جزايي      86
 ب- نقش علم به قانون        87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي    88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري    88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات     89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                            90
عوامل رافع مسئوليت كيفري         91
علل عدم مسئوليت كيفري          92
الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت       92
ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري        92
ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني       93
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل     93
الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري       93
بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي      93
بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي     93
ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت       94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت   94
بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات  94
بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات           96
تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان              97
ح


تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني             97
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري        99
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري      100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت         101
11- فصل نهم) جنون              102
كودكي و مسئوليت كيفري            103
تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال           103
طفل كيست؟              104
مفهوم بلوغ              108
الف- مفهوم علمي بلوغ           108
ب- معيار بلوغ در قفسه            110
 بند اول- معيار بلوغ در كتاب          110
 بند دوم- معيار بلوغ در سنت          111
 بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ       111
اهميت جرايم اطفال            113
مسئوليت جزايي اطفال            114
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره       115
الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز          116
ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز            117
ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ        120
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران         121
الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304       121
ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352        122
ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361        123
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام         125
الف- بلوغ          125
ب- ادراك يا تميز          126
 بند اول- حقوقي         127
 بند دوم- جزائيات         128
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام        129
ط


الف- سن عدم مسئوليت جزايي       130
ب- سن مسئوليت جزايي نسبي       130
ج- سن مسئوليت جزايي كامل          131
12- فصل دهم) جنون          133
جنـون            133
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين        133
جنون از مسايل موضوعي است         135
تعريف جنون            136
انواع جنون            137
اول- اختلالات سيستم عصبي       138
دوم- جنون اخلاق         140
سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر   140
ارزيابي يا نحوه احراز جنون        146
الف- كارشناس رواني        146
ب- همكاري كارشناس و قاضي       147
جنون در قوانين سابق جزايي ايران        148
جنون در قانون مجازات اسلامي        149
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون        150
آثار جنون           152
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم       155
الف- تقارن جنون يا جرم        155
ب- تلازم جنون يا جرم        157
ج- جنون كامل         157
تأديب مجنون           158
تشريفات اداري نگاهداري مجنون        158
مسئوليت مدني مجنون         159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه        160
بخش اول- مفاهيم اجبار        161
 الف- تعريف اجبار        161
 ب- اجبار و اختيار        161
ي


 ج- اجبار و اكراه        164
 د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار    167
بند اول- تفاوت اجبار و اكراه      167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون      167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار      167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار       168
 الف- اجبار مادي        168
بند اول- علل اجبار مادي      168
بند دوم- شرائط اجبار مادي      168
اجبار مادي با منشأ دروني      173
 ب- اجبار معنوي        174
بند اول- اجبار معنوي خارجي      174
شرايط اجبار معنوي خارجي      174
بند دوم- اجبار معنوي داخلي      177
 نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري     177
 نقش تحريك در مسئوليت كيفري      178
 تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير      179
بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران     179
 الف- قانون مجازات عمومي       179 
 ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي      179
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار       181
 الف- اكراه در قتل        181
 ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد     182
 ج- اجبار در غير مورد تعزيرات      182
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي      182 
مسئوليت مدني در زمينه اجبار       182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه        183
بخش اول- مفاهيم جهل        184
تعريف اشتباه         184
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن      185 
ك


 الف- جهل        185
 ب- اشتباه         186
 ج- غلط         187
 د- خطا         188
 هـ - سهو         188
 و- غفلت         189
 ز- نسيان         189
تفاوت ميان جهل و نسيان        190
جايگاه اشتباه در حقوق جزا        192
 الف- اشتباه در قانون       192
 ب- اشتباه در عمل        194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي      195
 الف- جهل مركب        195
 ب- جهل بسيط (شبهه)       197
بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه     203
 الف- جهل و شبهه حكميه       204
 ب- جهل و شبهه موضوعيه       204
 ج- جهل تقصيري        206
 د- جهل قصوري        206
بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي      207
 الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد      207
 ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات   210
 ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات    214
بخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي   217
 الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري     217
 ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري     218
بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي   218
 الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري    218
بند اول- ادله برائت       219
ل


بند دوم- قاعده درأ       220
بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل    221
 ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري    225
بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل    226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام     227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي    227
 ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران  232
 الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد   232
1- جرم زنان        233
2- حد مسكر        234
3- جرم سرقت       235
 ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص   236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)    238
بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)   240
 ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه   241
بند اول- جهل حكمي       243
بند دوم- جهل موضوعي      244
خلاصه بحث           247
فهرست منابع و مآخذ


۲۴۷ صفحه
پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 7,400 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-و-فهرست-و-بسم-الله.doc260.5k
-نامه.doc1.5 MB
تمامی حقوق معنوی برای سایت محفوظ می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب